امین الله http://aminalah.mihanblog.com 2019-09-19T08:05:34+01:00 text/html 2014-05-13T06:30:00+01:00 aminalah.mihanblog.com محمدرضا غلامعلی میلاد امیر الامومنین علی علیه السلام مبارک باد http://aminalah.mihanblog.com/post/182 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #632423; mso-themecolor: accent2; mso-themeshade: 128" lang=FA><FONT size=+0><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #632423" dir=ltr><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #403152; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 128; mso-style-textfill-fill-color: #403152; mso-style-textfill-fill-themecolor: accent4; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: lumm=50000" lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #632423" lang=FA><FONT size=+0><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #632423" dir=ltr> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 12pt 0cm 10pt" dir=rtl align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #403152" lang=FA><IMG style="MARGIN-TOP: 0px" title=//www.afsaran.ir/media/583311?lid=594371 alt="افسران - پوستر میلاد علی ابن ابیطالب علیه السلام" src="http://media3.afsaran.ir/silz3liF_535.jpg"></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 12pt 0cm 10pt" dir=rtl align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #403152" lang=FA>از نامه هاى&nbsp; حضرت علی علیه السلام&nbsp;&nbsp;</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 12pt 0cm 10pt" dir=rtl align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #403152" lang=FA>به عثمان بن حُنَیف انصارى، كارگزارش در بصره، وقتى به آن حضرت</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 12pt 0cm 10pt" dir=rtl align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #403152" lang=FA>خبر رسید که&nbsp;عثمان &nbsp;را به مهمانى دعوت كرده اند و او به آنجا رفته</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 12pt 0cm 10pt" dir=rtl align=center></SPAN></FONT></FONT><FONT size=+0><FONT color=#000000 size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #632423" dir=ltr>******</SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 12pt 0cm 10pt" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #632423" lang=FA><FONT size=3>اما بعد، اى پسر حنیف، به من خبر رسیده كه مردى از جوانان اهل بصره</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #632423" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #632423" lang=FA><FONT size=3>تو را به مهمانى خوانده و تو هم به آن مهمانى شتافته اى، با غذاهاى رنگارنگ، و ظرفهایى پر از طعام</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #632423" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #632423" lang=FA><FONT size=3>كه به سویت آورده مى شده پذیراییت كرده اند;</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 12pt 0cm 10pt" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #632423" lang=FA><FONT size=3>&nbsp;خیال نمى كردم مهمان شدن به سفره قومى را قبول كنى كه</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #632423" dir=ltr><BR></SPAN><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #632423" lang=FA>محتاجشان را به جفا مى رانند، و توانگرشان را به مهمانى مى خوانند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr>!</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 12pt 0cm 10pt" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black" lang=FA><FONT size=3>فَانْظُرْ اِلى ما تَقْضَمُهُ مِنْ هذَا</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 12pt 0cm 10pt" dir=rtl align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: green" lang=FA>به لقمه اى كه&nbsp;آن را در&nbsp;دندان مى گذارى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: green" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: green" lang=FA>دقت كن</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 12pt 0cm 10pt" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black" lang=FA><FONT size=3>فَمَا اشْتَبَهَ عَلَیْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ،</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 12pt 0cm 10pt" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: green" lang=FA><FONT size=3>&nbsp;لقمه اى را كه حلال و حرامش بر تو روشن نیست بیرون افكن،</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 250%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black" lang=FA>وَ ما اَیْقَنْتَ بِطیبِ وَجْهِهِ فَـنَــلْ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black" lang=FA>مِـنْــهُ</SPAN></FONT><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr>.<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: green" lang=FA>و آنچه را مى دانى از راه هاى</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: green" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: green" lang=FA>حلال به دست آمده بخور</SPAN></FONT><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: green" dir=ltr>.<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black" lang=FA>اَلا وَ اِنَّ لِكُلِّ مَأْمُوم اِماماً یَقْتَدى بِهِ، وَ یَسْتَضىءُ بِنُورِ عِلْمِهِ</SPAN></FONT><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr>.<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: green" lang=FA>آگاه باش هر مامومی امام و پیشوائی دارد که به او اقتدا می کند ، و از نور علمش بهره مى گیرد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: green" dir=ltr>.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black" lang=FA><FONT size=3>اَلا وَ اِنَّ اِمامَكُمْ قَدِ اكْتَفى مِنْ دُنیاهُ بِطِمْرَیْهِ، وَ مِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَیْهِ</FONT></SPAN><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr>.<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: green" lang=FA>آگاه باش امام شما از تمام دنیایش به دو جامه كهنه، و از خوراكش به دو قرص نان قناعت نموده</SPAN></FONT><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: green" dir=ltr>.<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black" lang=FA>اَلا وَ اِنَّكُمْ لاتَقْدِرُونَ عَلى ذلِكَ، </SPAN></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: green" lang=FA><FONT size=3>آگاه باش شما توانائی آنرا ندارید که<SPAN>&nbsp; </SPAN>این چنین باشید ، (ومانند من زندگی کنید)</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: green" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black" lang=FA><FONT size=3>وَلكِنْ اَعینُونى بِوَرَع وَ اجْتِهاد،وَ عِفَّة وَ سَداد. </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: green" lang=FA><FONT size=3>ولى مرا با ورع و كوشش در عبادت و پاكدامنى و درستى یارى كنید.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA><FONT size=3>نهج‌البلاغه، نامه‌ی ۴۵</FONT></SPAN></P></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></FONT></FONT></SPAN> text/html 2014-05-10T09:42:15+01:00 aminalah.mihanblog.com محمدرضا غلامعلی میلاد ابن الرضا، محمد بن علی الجواد علیهما السلام مبارک http://aminalah.mihanblog.com/post/181 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA><IMG style="WIDTH: 277px; HEIGHT: 195px" alt="" src="http://media3.afsaran.ir/sipZpjDv.jpg" width=5457 height=3411></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><FONT size=2>ابو تراب عبد الله موسی رویانی از حضرت عبد العظیم حسنی روایت كرده كه فرمود : بر امام جواد <SUP>( علیه السلام )</SUP> وارد شدم خواستم درباره قائم <SUP>( عجل الله تعالی فرجه الشریف )</SUP> از او بپرسم كه آیا مهدی اوست یا دیگری ، حضرت ابتداء لب به سخن گشود وبه من فرمود :</FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA><FONT size=2>یا أبا قاسم ، إن القائم منا هو المهدی الذی یجب أن ینتظر فی غیبته ، ویطاع فی ظهوره ، هو الثالث من ولدی . والذی بعث محمدا صلی الله علیه وآله بالنبوة وخصنا بالإمامة ، إنه لو لم یبق من الدنیا إلا یوم واحد لطول الله ذلك الیوم حتی یخرج فیه ، فیملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما ، وإن الله تبارك وتعالی لیصلح له أمره فی لیلة ، كما أصلح أمر كلیمه موسی علیه السلام إذ ذهب لیقتبس لأهله نارا فرجع وهو رسول نبی : ثم قال علیه السلام : أفضل أعمال شیعتنا انتظار الفرج "</FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA><FONT size=2><SPAN>&nbsp;</SPAN>ای ابا قاسم " قائم ما همان مهدی <SUP>(عجل الله تعالی فرجه الشریف)</SUP> است كه واجب است در زمان غیبتش انتظار وی را داشته باشند ، و در زمان ظهورش مورد اطاعت وفرمانبرداری قرار گیرد ، او سومین فرزند من است ، سوگند به كسی كه محمد <SUP>( صلی الله علیه وآله وسلم <SPAN>&nbsp;</SPAN>)</SUP> را به نبوت برگزید وامامت را به ما اختصاص داد ، اگر از عمر دنیا جز یك روز بیشتر باقی نمانده باشد ، خداوند آنروز را به اندازه ای طولانی می كند تا قائم <SUP>(عجل الله تعالی فرجه الشریف)</SUP> در آن ظهور نماید ، و زمین را پس از آنكه از ظلم وستم پر شده باشد آكنده از عدل و داد می سازد ، خدای سبحان امر ظهور آن حضرت را یك شبه سرو سامان می بخشد چنانكه أمر موسی <SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN>&nbsp;</SPAN><SUP>(علیه السلام)</SUP>كلیم خود را چنین كرد ، آنگاه كه برای بر گرفتن آتش برای خانواده اش رهسپار گردید وزمانی كه برگشت پیامبر و فرستاده خدا شده بود ، سپس امام <SUP>( علیه السلام )</SUP> فرمود : برترین اعمال شیعیان و پیروان ما انتظار فرج است " .</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA><FONT size=2>كمال الدین : جلد 2 صفحه <SPAN>&nbsp;</SPAN>377 بخش 36 حدیث 1</FONT></SPAN></SPAN></P></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></SPAN> text/html 2014-05-10T05:40:25+01:00 aminalah.mihanblog.com محمدرضا غلامعلی خوشحال شدن انسان بعد از انجام کار خوب http://aminalah.mihanblog.com/post/180 <SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>خداوند جل جلاله در قرآن کریم سوره یونس آیه 58می فرماید:</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>&nbsp;قل بفضل اللّه و برحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیرٌ ممّا یجمعون؛ بگو به فضل و رحمت خدا باید خوشحال شوند که از آنچه گردآوری کرده اند بهتر است. <SPAN>&nbsp;</SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مردی در حال نشاط و خوشحالى خدمت امام جواد علیه السلام رسید، حضرت فرمودند: چه خبر است كه این چنین مسرور و خوشحالى ؟<BR>آن مرد عرض كرد: فرزند رسول خدا(صلی الله علیه و آله)! از پدر شما شنیدم كه مى فرمود: بهترین روز شادى انسان روزى است كه خداوند توفیق انجام كارهاى نیك و خیرات به او دهد و او را در حل مشكلات برادران دینى موفق بدارد. امروز نیازمندانى از جاهاى مختلف به من مراجعه كردند و به خواست خداوند گرفتاریهایشان حل شد و نیاز ده نفر از نیازمندان را برطرف كردم ، بدین جهت چنین حالت سروری به من دست داده است .<BR>امام جواد علیه السلام فرمودند: به جانم سوگند! كه شایسته است چنین شاد و خوشحال باشى! به شرط این كه اعمالت را ضایع نكرده و نیز در آینده باطل نكنى .(1)<BR>سپس امام علیه السلام فرمودند: «یا ایها الذین آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن و الاذى»(2)<BR>اى آنانكه ایمان آورده اید، اعمال نیك خود را با منت نهادن و اذیت كردن باطل نكنید.<BR><SPAN>&nbsp; </SPAN>امـام بـاقـر (علیه السلام ) : از پـیـامـبـر خـدا (صلی الله علیه و آله وسلم ) دربـاره بـهـتـرین بندگان سؤال شد فرمود : بهترین بندگان كسانى هستند كه چون كار خوب كنند شادمان شوند وهرگاه بد كنند آمرزش طلبند. (3)</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> </SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>امام رضا(علیه السلام) می فرماید: الّذین اذا احسنوا استبشروا و اذا اساؤوا استغفروا و اذا اعطوا شکروا و اذا ابتلوا صبروا و اذا غضبوا عفوا؛</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN>&nbsp;</SPAN>بهترین بندگان کسانی هستند که هنگام انجام کار نیک خرسند، و هنگام ارتکاب عمل زشت از خداوند طلب بخشش کنند، و آنگاه که چیزی به آنان داده شود سپاسگزار بوده و زمانی که به مصیبتی دچار شوند صبر کنند، و در هنگام خشم عفو نمایند.(4)</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> </SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>توضیح: شخص عمل را خالص برای رضای خدا و پنهانی انجام می دهد</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>1-عمل او لو می رود و دیگران متوجه می شوند: او از این امر خوشحال می شود<SPAN>&nbsp; </SPAN>و خوشحالی او برای منزلت یافتن در دل مردم می باشد تا او را مدح و تعظیم کنند و حاجتش را برآورند این امر ریایی می باشدو باعث بطلان عمل اوست.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>2- عمل او لو می رود و دیگران متوجه می شوند:او از این امر خوشحال می شود و این شادی هیچ عیب و مفسده ای ندارد در روایت است که مردی به رسول خدا(صلی الله علیه و آله وسلم) عرض کرد: من عملم را پنهان می دارم و دوست ندارم که کسی از آن مطلع شود و اتفاقاً بر آن مطلع می گردند و من از این اطلاع خوشحال می شوم. فرمود: برای تو دو اجر است اجر پنهان داشتن و اجر آشکار شدن و از امام محمد باقر(علیه السلام ) سؤال شد که مردی عمل خیری انجام می دهد و چون کسی می بیند او خوشحال و شکفته خاطر می شود، فرمود: باکی نیست، هیچکس نیست مگر اینکه دوست دارد که خداوند کار خوب او را در میان مردم آشکار کند، حتی وقتی که آن را برای این مقصود انجام نداده باشد. درنتیجه عمل شخص صحیح است</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>3- هیچ کس نمی فهمید: با اینکه کسی عمل او را نمی بیند، اما خوشحالی او به سبب رضایت خداوند است. پس این خوشحالی نه ریاست و نه عجب و نه هیچ چیز دیگر، بلکه حالتی روحانی و معنوی است که پس از انجام عمل خیرخواهانه به انسان دست می دهد. درنتیجه عمل شخص صحیح است</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>(1) بحار الانوار: جلد 68، صفحه159. </SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>(2) سوره بقره آیه 264.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>(3)</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> الكافی : 2/240/31 .</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>(4)</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> عیون أخبار الرِّضا : 2/24/2 .</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl></P></SPAN> text/html 2014-05-03T03:37:26+01:00 aminalah.mihanblog.com محمدرضا غلامعلی ای جانها به فدات حضرت هادی (سلام الله علیک) http://aminalah.mihanblog.com/post/178 <SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl><IMG style="WIDTH: 524px; HEIGHT: 300px" alt="" src="http://media3.afsaran.ir/siITSLAx.jpg" width=345 height=285></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>«بریحه عباسی» گماشته دستگاه حکومتی و امام جماعت دو شهر مکه و مدینه بود. او از امام هادی</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt; mso-no-proof: yes" dir=ltr><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"> علیه السلام<v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>نزد متوکل سخن چینی و سعایت کرد و برای او نگاشت: «اگر مکه و مدینه را می‏خواهی، علی بن محمد علیه السلام </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt; mso-no-proof: yes" dir=ltr></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>را از این دو شهر دور ساز؛ زیرا مردم را به سوی خود فرا خوانده و گروه بسیاری نیز به او گرایش یافته و از او پیروی می‏کنند.» <BR>در اثر سعایت‏های بریحه ، متوکل امام را از جوار پر فیض و ملکوتی رسول خداصلی الله عیله و آله وسلم </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt; mso-no-proof: yes" dir=ltr></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>تبعید کرد و ایشان را به سامرا فرستاد. در طول این مسیر، بریحه نیز با ایشان همراه شد.<BR>در بین راه رو به امام کرد و گفت: « تو خود بهتر می‏دانی که من عامل تبعید تو بودم. سوگندهای محکم و استوار خورده‏ام که چنانچه شکایت مرا نزد امیرالمؤمنین (متوکل) و یا حتی یکی از درباریان و فرزندان او کنی، تمامی درختانت را در مدینه به آتش کشم و خدمت‏کارانت را بکشم و چشمه‏ها و قنات‏های مزرعه‏ات را ویران سازم. بدان که در .«تصمیم خود مصمم خواهم بود امام علیه السلام </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt; mso-no-proof: yes" dir=ltr></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>با چهره‏ای گشاده در پاسخ بریحه فرمود: «نزدیک‏ترین راه برای شکایت از تو، این بود که دیشب شکایت تو را به درگاه خدا عرضه کنم و من شکایتی را که نزد خدا کرده‏ام، نزد غیر خدا و پیش بندگانش عرضه نخواهم کرد.»<BR>بریحه که رأفت و بردباری امام را در مقابل سعایت‏ها و موضع زشتی که در برابر امام گرفته بود دید، به دست و پای حضرت افتاد و با تضرع و زاری از امام درخواست بخشش کرد. امام نیز با بزرگواری تمام فرمود: «تو را بخشیدم!»<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: green; FONT-SIZE: 7pt" lang=FA>برگرفته از كتاب ویژگی‏های اخلاقی امام هادی علیه السلام </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: green; FONT-SIZE: 7pt; mso-no-proof: yes" dir=ltr></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: green; FONT-SIZE: 7pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>ابوالفضل هادی منش</SPAN></P> text/html 2014-05-01T05:00:14+01:00 aminalah.mihanblog.com محمدرضا غلامعلی شادی ارواح طیبه شهدا صلوات http://aminalah.mihanblog.com/post/177 <P align=center><IMG style="MARGIN-TOP: 0px" title=//www.afsaran.ir/media/571106?lid=583878 alt="افسران - پنجمین یادواره شهادت سردار عاشورایی مهدی بیات.../" src="http://media3.afsaran.ir/siALz0IQ_534.jpg"></P> text/html 2014-04-29T11:27:19+01:00 aminalah.mihanblog.com محمدرضا غلامعلی این الرجبیون؟ http://aminalah.mihanblog.com/post/176 <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>الا بذکر اللَّه تطمئن القلوب» یاد خداست که دلها را در ماجراهای طوفانی دنیا و زندگی حفظ میکند. یاد خدا را مغتنم بشمارید. ایام ماه رجب <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>نزدیک است. دعاهای ماه رجب یک دریائی از معرفت است. در دعا فقط این نیست که انسان دل را به خدا نزدیک میکند؛ این هست، فراگیری هم هست. در دعا هم تعلیم است، هم تزکیه هست. <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>این دعاهای مأثور از ائمه (علیهم‌السّلام) هم ذهن را روشن میکند، حقایقی را، معارفی را به ما می‌آموزد که در زندگی به آنها نیاز داریم، و هم دل را متوجه به خدا میکند. ذکر الهی را خیلی باید مغتنم بشمرید.</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مبادا یاد خدا از دلها برود. بخصوص به شما جوانهای عزیز در سراسر کشور و هر جا که هستید عرض میکنم: جوانها! این دلهای پاک را، این دلهای نورانی را، این دلهای نرم را مغتنم بشمرید؛ آنها را با یاد پروردگار سیراب کنید؛ آنها را از ذکر خدا لبریز کنید، که خدای متعال توجهاتش را و رحمتش را بر این ملت مستدام خواهد کرد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>قسمتی از بیانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه 29/3/1388</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2014-01-05T07:12:31+01:00 aminalah.mihanblog.com محمدرضا غلامعلی در باره تبریک گفتن اول ربیع این روایت ..... http://aminalah.mihanblog.com/post/175 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:right;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">در باره تبریک گفتن اول ربیع این روایت هست <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>شاید مورد استفاده قرار بدین و ماروهم از دعای خیرتون بی بهره نکنید</span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:right;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">متن کامل حدیث بدین شریح است</span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:right;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">«</span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص ذَاتَ یَوْمٍ فِی مَسْجِدِ قُبَا وَ عِنْدَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَوَّلُ مَنْ یَدْخُلُ عَلَیْکُمُ السَّاعَةَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِکَ قَامَ نَفَرٌ مِنْهُمْ فَخَرَجُوا وَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ یُحِبُّ أَنْ یَعُودَ لِیَکُونَ أَوَّلَ دَاخِلٍ فَیَسْتَوْجِبَ الْجَنَّةَ فَعَلِمَ النَّبِیُّ ص ذَلِکَ مِنْهُمْ فَقَالَ لِمَنْ بَقِیَ عِنْدَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ إِنَّهُ سَیَدْخُلُ عَلَیْکُمْ جَمَاعَةٌ یَسْتَبِقُونَ فَمَنْ بَشَّرَنِی بِخُرُوجِ آذَارَ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَعَادَ الْقَوْمُ وَ دَخَلُوا وَ مَعَهُمْ أَبُو ذَرٍّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُمْ فِی أَیِّ شَهْرٍ نَحْنُ مِنَ الشُّهُورِ الرُّومِیَّةِ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ قَدْ خَرَجَ آذَارُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ص قَدْ عَلِمْتُ ذَلِکَ یَا أَبَا ذَرٍّ وَ لَکِنِّی أَحْبَبْتُ أَنْ یَعْلَمَ قُومِی أَنَّکَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ کَیْفَ لَا یَکُونُ ذَلِکَ وَ أَنْتَ الْمَطْرُودُ عَنْ حَرَمِی بَعْدِی لِمَحَبَّتِکَ لِأَهْلِ بَیْتِی فَتَعِیشُ وَحْدَکَ وَ تَمُوتُ وَحْدَکَ وَ یَسْعَدُ بِکَ قَوْمٌ یَتَوَلَّوْنَ تَجْهِیزَکَ وَ دَفْنَکَ أُولَئِکَ رُفَقَائِی فِی الْجَنَّةِ الْخُلْدِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ. <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:right;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">ابن عبّاس گوید: روزی پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله به چند تن از اصحابشان که در مسجد قبا در خدمت وی بودند فرمود: نخستین شخصی که اکنون بر شما وارد شود مردی از اهل بهشت است، چون این سخن را از آن بزرگوار شنیدند، گروهی از ایشان برخاسته و بیرون رفتند، و هر یک از آنان قصد داشت که سریعتر مراجعت نماید تا خود نخستین واردشونده باشد و در نتیجه بهشتی گردد، پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله به نیّت آنان پی‏برد، و به باقی مانده اصحابش که نزد وی بودند فرمود؛ بزودی چند تن بر شما وارد می‏شوند که از جهت زودتر رسیدن در حال سبقت از یک دیگرند، پس هر کدام از آنان که مرا به خروج «آذر» مژده دهد اهل بهشت است. سپس آنان که بیرون رفته بودند بازگشتند و أبو ذر نیز همراهشان بود، آنگاه پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله به ایشان فرمود: ما اکنون در کدام یک از ماههای رومی بسر می‏بریم؟ أبو ذر گفت: یا رسول اللَّه آذر بپایان رسیده است. پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله فرمود: ای أبا ذرّ آن را می‏دانستم و لیکن دوست داشتم قوم من بفهمند که تو مردی از اهل بهشت می‏باشی، و چگونه چنان نباشد، حال آنکه پس از من بدلیل علاقه‏ات به اهل بیتم تو را از حرم من دور گردانند، و تنها زندگی خواهی نمود، و تنها خواهی مرد، و قومی که عهده دار مراسم کفن و دفنت بشوند بسبب تو سعادتمند گردند و در بهشت جاودانی که به پرهیزگاران نوید داده شده همراه من خواهند بود.))</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:right;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">پس همانطور که ملاحظه می کنید پیامبر(صلی اللَّه علیه و آله) در قالب این جمله خواستند به اصحاب بفرمایند که جناب ابوذر(علیه الرحمه) از اهل بهشت است. پس به اصطلاح علم حدیث؛ در این حدیث مورد مخصص است یا به عبارت دیگر این حدیث قضیة فی الواقعة است یا به عبارت دیگر از این حدیث نمی تواند الغای خصوصیت کرد. یعنی حدیث موردی است و قابلیت تعمیم ندارد. و نمی تواند الان مورد استناد قرار گیرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">علاوه بر این بفرض هم که اینگونه نبود؛ پیامبر(صلی اللَّه علیه و آله) فرمودند بخروج آذار. آذار از ماههای رومی است و ماههای رومی نیز به لحاظ تعداد روزهای سال مانند سالهای شمسی و میلادی 365 روزه است. پس در هر سال هر ماه رومی با یکی از ماههای قمری مطابق می شود و اینگونه نیست که همیشه آذار با صفر مطابق باشد. در واقع ماه آذار از حدود یک هفته مانده به اول فروردین شروع می شود و تا یک هفته مانده به اردیبهشت ادامه دارد</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"><font size="2">کتاب شیخ صدوق(ره) یعنی معانی الأخبار صفحه 205 و علل الشرایع جلد1 صفحه </font>175</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2014-01-04T11:10:50+01:00 aminalah.mihanblog.com محمدرضا غلامعلی السلام علیک یا اباالحسن و رحمةالله و برکاته http://aminalah.mihanblog.com/post/174 <DIV align=center><BR>دلم عجیب هوای کوی تورا دارد ای امام رئوف<BR><BR><BR><IMG style="WIDTH: 361px; HEIGHT: 289px" alt="" src="http://media2.afsaran.ir/siawj6j.jpg" width=690 height=750></DIV> text/html 2013-11-06T07:40:01+01:00 aminalah.mihanblog.com محمدرضا غلامعلی سلام بر محرم http://aminalah.mihanblog.com/post/172 <div align="center"><img src="http://aminalahmr.persiangig.com/image/%DB%8C%D8%A7%20%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-11-04T03:52:01+01:00 aminalah.mihanblog.com محمدرضا غلامعلی با دو رکعت نماز یک سال را ختم به خیر حساب کن http://aminalah.mihanblog.com/post/170 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#0F1E35" lang="AR-SA"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#0F1E35" lang="AR-SA"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:200%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#0F1E35" lang="AR-SA">روز آخر ذی الحجه:</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:200%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#0F1E35" lang="AR-SA">آخرین روز سال عربها است،سیّد در كتاب»اقبال«براساس یك روایت ذكر كرده است‏ كه دو ركعت نماز بجا آورد،و در هر ركعت سوره«حمد»یك مرتبه و ده مرتبه قل هو اللّه احد و ده مرتبه ایة الكرسىّ را بخواند و پس از نماز بگوید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#0F1E35"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span><font color="#663333"><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">اللَّهُمَّ مَا عَمِلْتُ فِی هَذِهِ السَّنَةِ مِنْ عَمَلٍ نَهَیْتَنِی عَنْهُ وَ لَمْ تَرْضَهُ وَ نَسِیتُهُ وَ لَمْ تَنْسَهُ وَ دَعَوْتَنِی إِلَى التَّوْبَةِ بَعْدَ اجْتِرَائِی عَلَیْكَ اللَّهُمَّ فَإِنِّی أَسْتَغْفِرُكَ مِنْهُ فَاغْفِرْ لِی وَ مَا عَمِلْتُ مِنْ عَمَلٍ یُقَرِّبُنِی إِلَیْكَ فَاقْبَلْهُ مِنِّی وَ لا تَقْطَعْ رَجَائِی مِنْكَ یَا كَرِیمُ </span></font><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#998F53" lang="AR-SA">خدایا آنچه در این سال انجام دادم،از عملى كه مرا از آن نهى كردى،و به آن راضى نبودم،و من آن را فراموش كردم،ولى تو فراموشش ننمودى،و پس از گستاخى‏ام بر تو،مرا به توبه دعوت كردى،خدایا من از تو آمرزش مى‏خواهم،پس مرا بیامرز،و آنچه‏ انجام دادم از عملى كه به تو نزدیكم كند،از من قبول كن،و امیدم را از خودت قطع مكن اى كریم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#998F53"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span><font color="#000099"><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">چون این را بگوید،شیطان‏ فریاد مى ‏زند:واى بر من،آنچه در این سال علیه او رنج بردم،همه را خراب كرد،و سالى كه گذشت براى او گواى مى‏دهد،كه‏ سالش را ختم به خیر نمود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#0F1E35"><font color="#000099"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font>.</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></p> مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی ره اعمال آخر ماه ذی الحجه<br><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span><p></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2013-10-15T08:05:34+01:00 aminalah.mihanblog.com محمدرضا غلامعلی عرفه فرصتی ناب برای آمرزش http://aminalah.mihanblog.com/post/165 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#663333"><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمودند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">اِنَّ لِرَبِّکُمْ فِی أَیّامِ دَهْرِکُمْ نَفَحاتٌ أَلا فَتَعَرّضُوا لَها؛</span></font><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">همانا در طول عمر شما، نسیم های الهی وزیدن می گیرد، پس بیدار باشید و خود را در معرض این نسیم ها قرار دهید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span style="font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">بحارالانوار،جلد7، صفحه221</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:normal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">قال علیٌ (علیه‌السّلام): «الفُرصَه تمُّر مرِّ السَحاب فانتَهِزوا فُرَصَ الخَیّر» (نهج‌البلاغه فیض، صفحه 1086)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:normal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:normal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp; «فرصت مانند ابر از افق زندگی می‌گذرد، مواقعی كه فرصت‌های خیری پیش می‌آید غنیمت بشمارید و از آن‌ها استفاده كنید».</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">روز عرفه و از اعیاد بزرگ است،گرچه به اسم عید نامیده نشده و روزى است كه خدا بندگانش را به عبادت و طاعت‏ خویش دعوت كرده و سفره‏هاى جود و احسانش را براى آنان گسترده،و شیطان در این روز خوارتر و حقیرتر،و رانده‏تر و خشمناك‏تر از روزهاى دیگر است،و روایت شده كه حضرت زین العابدین علیه السّلام در روز عرفه صداى سائلى را شنید كه از مردم درخواست‏ كمك مى‏كرد،به او فرمود:واى بر تو،آیا در این روز از غیر خدا درخواست مى‏كنى؟!و حال آنكه براى بچه‏هاى در رحم،در این روز امید مى‏رود،كه فضل خدا شامل حالشان گردد،و سعادتمند شوند</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">رهبر معظم انقلاب حفظه الله فرمودند :روزعرفه<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>روز دعا و ذكر و تضرع و راز و نیاز است؛ به خصوص شما جوان‌ها قدر این روزهاى بزرگ و این ساعات باارزش را بدانید. همین رابطه‌ با خداست كه سینه‌ها و دل‌ها را منشرح مى‌كند؛ راه را براى انسان باز مى‌كند؛ عزم و اخلاص به انسان مى‌دهد؛ به كارها بركت مى‌بخشد؛ توفیق الهى را بر سر انسان سایه‌گستر مى‌كند و نتیجه‌ آن، پیشرفت در خط اصیل ارزش‌هاى اسلامى است. این روزها و این ساعات باارزش را هرگز از دست ندهید</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><a href="http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/200981"><font color="#663333"><span class="on"><span style="text-decoration: none;" lang="FA">پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم</span></span></font><font color="#663333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="on"><span dir="LTR" style="text-decoration: none;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</span></span><span dir="LTR" style="text-decoration: none;"> </span></font><span style="color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none" lang="FA"><font color="#663333">ما مِن یَومٍ أكثَرَ أن یُعتِقَ اللّه‏ُ فِیهِ عَبدَا مِنَ النّارِ مِن یَومِ عَرَفَةَ ؛</font> </span></a><span lang="FA">خداوند در هیچ روزى به اندازه روز عرفه ، بندگان را از آتش دوزخ نمى‏رهاند</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.. </span><span style="font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">صحیح مسلم ، جلد 4 ، صفحه 107</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><a href="http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/200985"><font color="#663333"><span class="on"><span style="text-decoration: none;" lang="FA">امام صادق علیه ‏السلام</span></span></font><font color="#663333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="on"><span dir="LTR" style="text-decoration: none;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</span></span><span dir="LTR" style="text-decoration: none;"> </span></font><span style="color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none" lang="FA"><font color="#663333">تَخَیَّر لِنَفسِكَ مِنَ الدُّعاءِ ما أحبَبتَ واجْتَهِد ، فإنَّهُ (یَومَ عَرَفَة) یَومُ دُعاءٍ و مَسألَةٍ ؛</font> </span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="onf"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">هر چه مى‏خواهى براى خود دعا بخوان و [در دعا كردن] بكوش كه آن روز [روز عرفه] روز دعا و درخواست است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">التهذیب الأحكام ، جلد 5 ، صفحه 182</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span><span style="font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#663333"><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">قال الإمامُ الصّادقُ علیه السلام</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<br> <br> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">مَن لَم یُغفَر لَهُ فی شهرِ رمضانَ لَم یُغفَر لَهُ إلی مِثلِهِ مِن قابِلٍ الّا أن یَشهَدَ عَرَفَةَ</span></font><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">كسى كه در ماه رمضان آمرزیده نشود، تا رمضان آینده آمرزیده نگردد، مگر آن كه در عرفه حاضر شود. میزان الحكمه، روایت 7461</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2013-10-09T13:23:40+01:00 aminalah.mihanblog.com محمدرضا غلامعلی والفجر و لیال عشر... http://aminalah.mihanblog.com/post/164 <div align="center"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4QAYRXhpZgAASUkqAAgAAAAAAAAAAAAAAP/sABFEdWNreQABAAQAAABBAAD/4QMpaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49Iu+7vyIgaWQ9Ilc1TTBNcENlaGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCI/PiA8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIiB4OnhtcHRrPSJBZG9iZSBYTVAgQ29yZSA1LjAtYzA2MCA2MS4xMzQ3NzcsIDIwMTAvMDIvMTItMTc6MzI6MDAgICAgICAgICI+IDxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+IDxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSIiIHhtbG5zOnhtcE1NPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvbW0vIiB4bWxuczpzdFJlZj0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wL3NUeXBlL1Jlc291cmNlUmVmIyIgeG1sbnM6eG1wPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvIiB4bXBNTTpEb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOkYzRTE3OTJDMjA4MTExRTBCMDQzRjNEOURBNTYxMzI3IiB4bXBNTTpJbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOkYzRTE3OTJCMjA4MTExRTBCMDQzRjNEOURBNTYxMzI3IiB4bXA6Q3JlYXRvclRvb2w9IkFkb2JlIFBob3Rvc2hvcCBDUzUgV2luZG93cyI+IDx4bXBNTTpEZXJpdmVkRnJvbSBzdFJlZjppbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOjU1N0FDOUUxMUJFNDExRTBCOTZEQ0NGMDU2RDAyN0RFIiBzdFJlZjpkb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOjU1N0FDOUUyMUJFNDExRTBCOTZEQ0NGMDU2RDAyN0RFIi8+IDwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPiA8L3JkZjpSREY+IDwveDp4bXBtZXRhPiA8P3hwYWNrZXQgZW5kPSJyIj8+/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/bAIQABQQEBAQEBQQEBQcFBAUHCQYFBQYJCggICQgICg0KCwsLCwoNDAwMDQwMDA8PEREPDxcWFhYXGRkZGRkZGRkZGQEGBgYKCQoTDQ0TFhEOERYZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZ/8AAEQgBhwEYAwERAAIRAQMRAf/EAMcAAAEEAwEBAAAAAAAAAAAAAAAEBQYHAQMICQIBAQADAQEBAQAAAAAAAAAAAAABAwQCBQYHEAABAwMCAgUIAwwHBAcFCQABAgMEABEFEgYhMUFRIhMHYXEyshR0FQiB0TWRobHBQlLSI1OTVJRicjOzJDS0gnMWN/CSwkNEJTbhZISkdfGiY0VVJhcnGBEAAgECAwMKBAYBBAMBAAAAAAECEQMhMQRREgVBcYGRoTJSEzMGYbEiQvDBcoJDFCNiklMW0eE08f/aAAwDAQACEQMRAD8A6xxmMxzmOhuOQ46lqjtKUpTSCSSgEkkigFfwrF/wMb90j6qAPhWL/gY37pH1UAfCsX/Axv3SPqoA+FYv+BjfukfVQB8Kxf8AAxv3SPqoA+FYv+BjfukfVQB8Kxf8DG/dI+qgD4Vi/wCBjfukfVQB8Kxf8DG/dI+qgD4Vi/4GN+6R9VAHwrF/wMb90j6qAPhWL/gY37pH1UAfCsX/AAMb90j6qAPhWL/gY37pH1UAfCsX/Axv3SPqoA+FYv8AgY37pH1UAfCsX/Axv3SPqoA+FYv+BjfukfVQB8Kxf8DG/dI+qgD4Vi/4GN+6R9VAHwrF/wADG/dI+qgD4Vi/4GN+6R9VAHwrF/wMb90j6qAPhWL/AIGN+6R9VAHwrF/wMb90j6qAPhWL/gY37pH1UAfCsX/Axv3SPqoA+FYv+BjfukfVQB8Kxf8AAxv3SPqoA+FYv+BjfukfVQB8Kxf8DG/dI+qgD4Vi/wCBjfukfVQB8Kxf8DG/dI+qgEeTxmObxsxxuGwhaWHFJUlpAIISbEECgFmK+y4PuzXqCgFlAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAIst9lzvd3fUNAZxX2XB92a9QUAsoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoBFlvsud7u76hoDOK+y4PuzXqCgNzzim2nHALlCVKCevSL2qJOiqTFVaQjacyr7bbqRHQFpCrXUq1/uVUncargXSVpNr6jYG8rx1PMJ6rNqP/aqaXNqIra2PrAtZI2/xbYHTpa+s03Z7ewb1vwvrMeyzze89X+y2n8d6bk/ET5kPD2mfZJJ5z3vLZLY/7NNx+JkeZHwrtNT0N1LLqjNkFQSVA3SLWHkFRK26P6mdRuqqW6jTqdfVASqStoLYU64pBCdRTpHEnz1zjLdVeQ6wipOieNDeGDyRk3P+s0fwiu/LfiZX5q8K7T7MaXzTkHLdRSg/gFNyXiHmQ8K7THc5FNrTkn+s2OP3CKbk/F2Dft+HtPot5Qf+IZPnbI/7VKT2rqFbex9Yf+ai1lR1jpNlD66f5PgP8X+oRwp2TntuONIYb7t5bBBUpVyg2vyHOuLdyc06UwdC27Zt22k23VV6xboyxPFxhI8iFH8dd0ubUVVtbH1mCzlCP800PM0fxqpSe1dQ3rfhfWY9nyBPGdbyJbSPw3puT8XYPMt+HtM+ySrdqe79CUD8VNyXiY82PhXaHsTx4qnSD5OyPwCnlvxMeavChDqkJjOsB90n21LCXSRrCDa4v9NV1dGq/dQupHeTou7Wgu9hfF9M2QPIdJ/CKs8t+JlPmrwoDElgi2QdFuepCD+Km5LxDzIeFdoez5EejOB6tTQP4CKbk/F2Dft+HtM93kx/4lk+do/pVNJ7V1Det7H1nzbLD8uOo9WlSfxmo/yfAf4v9QmanZJyc/BDbGthCHCsqVYhd7WFui1cK5NyccMC12ragp1eLFWnLnmqOk/1VH8Yrv8AyfAqra2SM93kyeMlkeZo/jVSk9q6hvW9j6zHcZI85qQf6LQH4TTdn4uwb9vw9oCLMJ7U9y3UlCB+EU3JeIeZDwrtAwnzznv/AEaB+BNPLfiY82PhXafDCHWJ6mi+482pkL0uEGytVri1RFNTpWuBM2pQrRLEcBVxQI8t9lzvd3fUNAZxX2XB92a9QUBvfTqZcT1oUPuiolkzqLo0U945TWofhYZK5U6GtshbC8e+Yy1LQ2shC3BxCDbjbpri13EWXvUZx7tfxlRhtwYPKvt5lcaHJbcyDC8w++242kj0WlDieFyDz5VYVVOnsb813hll5rcL/wAxxvfOpSmRNbCGQCeKlKSVaQmgLPG7NvZjHDJYvILnxnmFusrgrUVFr0VKTayfMTyqARvxM8SctsXDYnMbexbO4IMta40hS5QZUgpQNC0E8HDf0hUgjeE+ZPZs/GY97cKJeIyWQWYRjto9oa78nSkakElOq/TyrmWTOo95E38SvZFbImpnpfVEMBGsRHCy9dbiNNli5Av6XWKph3l+kvn3ZfqPPpnfaIpZUziR7THdB70zphS4hCuIWnvOKlfnD7laDNU6txnzdbMliPDewOUiDu22lyUpDrYcAAIsklWny86AuHCb/wBnbtjJlYPIKnpacKEhCHEqDraSrikgaeF/SqANG8d7y9vbBO5doiFJchyGmno+XkltsIWT3janVH+1HC3E1IK72780uCOKclb1griZGNJLSkYpxElK0G1l6AQoC/DhQFxmc2/sHM5aNMex7EqNImR5zSNTzKHEakrCD+UnqrPplRP9TNWrdZR/SjhtfjVn4hebTujdD0yM8pAWZLIafAWQSRpJbsnkBe9aDLU6ZwnzTeFLkHHQ5eVnRp3sjaZDklha0h1KAFBa0+kq45igLZx26sHm4jcrGZlmSydHaYdQo6lgKSg2v2uPEUA3ZveDuD2fM3NjWJO4lQ/1vsCClqQtCndKgAR2e7FyL8wKgEI298x+zsvEmyM41O2uuC6EOic0XEFKuR1N3sR03qQWRGycLJ4cZXHSg7j5j5kxZbXHU33WoLTfn1istcf3mumH7DiPdHixmMLuLMYwbv3PJ9ndJiy2HmWm13SFJQWiDoFz6V7+StRkLp2H80Xh3D2vhYG5MnkxnEtluc9KaMghzV6TjqAAoHmLDlQFz4Pfm1d0Y0TcPnmH2HEFwqQ4lLiEKuASk8UHqBFAKl55TOLzE/HreysqAh1bePNm1qWw2D3bZIuQv849JoCsNufMjt/Ly5kLcGKyO2FxWUvd7JR3yeHBYV3fl9EigoWLtvc+D3S1P3Dt7Ipm4p6GUtz2ATZbNwqwNjqR1Vnj60uZGqXoR/Uzi/c/izmMLuLM4z/i7c8r2d0+yS2H2Wm1XFwgtEHSnjzvcVoMpcvh/wDNF4fQtrYmFunJ5MZ8FaZz0lsyCFFfAqcQACm3Kw4CgLrwu/dq7nx/teIz7D7LjZdUW3EpdQ2TpClA8UG/IEUAuTmCmHlpUJ97Ivwkr0QlAIUXGWwrQ3wuQu47XK9AVZt35kcDlZsrH7hxGS2w9GZ74uyEd8gaeCwoo48/RIFBQtfa25sHu9lnO7dnoyWLfZW2iW1cJK23LLFjx7Jqr+ToLf4/3fkSYVaUiPLfZc73d31DQGcV9lwfdmvUFAKlC9x1igKR8eMhKx3hY3KhlHfNu2JcQh1OnQ5fsrBSaqs9xF9/1GcJw8zm5zcxxhjHIZUNLylsNNJb70WCWyfRvbhVpTUVwMzuvFtOMY+ZjmWXUpStFo6+CDcAFaSU36bc6AW/8YeIyEuNxdxpgxnSSuLDkNssHUbn9WkabeSoAkzmc3juXFY/DZ3Kx5sHFuuvwkuPNgoU9bX6NhbhwqQN+Aam4jcOGQ4ttpifLjhTreh4KaD4SogkGxB6q5lkyYd5Hof4mvPRdjZSRFX3b7MCIWnuHC7o49oEdHTVNvvL9Joud1/qZ58Mbj3VkpEmSzIjXaQkPuOMxm0BOrSknsW1EnmOdaDMYh5DdeOWpzH5SPFWpKkKLLrQ4Oel0c/LQCpzcO/lrU4jcio6lgJc9lmBjUANPa7u1+AoDVLzG9Mhhndv5DOpm4h59EtcaRLDg75sEJUCrlwJoCPrjz8MWZaVobDxKG32FJcBAI1i/XxoQek7LqW/CGU42kPpbwpWlLo4L/UgjUPL01RYyfOadR3lzI89Xcw3Pyz5Z2/h0qSXC6lSFttkhRJWbr7J6LVeZz6hSp2PkmSxAwbmpSlqYkFDzRvyGlR4BPRxqAP+O39vrBuF7bknFYV1ekurhhgBa0i2spUCnUesUFTZL8R/EbIbfzG3J2Whuw82WVS3UOttO3ZVq9JFuCuShQEAeayWMbE11xD7Kypojve+bUQm+lYB48OupB6PeHoA8NduhJQtJgd5dIsg/wCECiAOgDlWX7v3fka33f2L5nCW9M2mTu6VFG38WuUmQGzdpaVPagAkL7dvpFajIxp72ZHnLks4/CsrCgDGKkrZGjgU6FE8yOPGgHuJvXd2MfMvCpwmJmK1BT0NLKQUE3CChQKSlPIXqAObPiv4opOSMnMw5KsrDegSllbTa9DwtqSpsAhSeabVIK69gyrCFTBIQ8Io7xzRI7xQRe3EA3KeugO4flskd74VNyChtJcRPu00nQ2LXNrVmXrdBqfoLnOSt6ZxD+7pcYbfxbklMnuyotLSp7UAlKV9u1/KK0GVjT3k1iWX2cfhWXEFKVMFSVt9jgUlKieZ51IHuJvPdmMe9rw6cJi51lJMmIllJKCbhBSQUlKOi9QB5i+L3iqyvJOSM1DlLykR2FJWVtNrCXk6dSVNgFKk/k2qQVqMfl0BUlMlD6oyC8vTJ7xWhPFRte5HHjQHevyuO9/4X4p/S2guOTVFDKdCEn2jkBVf39BZ/H+78i9hVhUI8t9lzvd3fUNAZxX2XB92a9QUAq6TQFA/MZkmMX4Sl6Sw2+hWQTGDLqSpKi4HAAbEW8/RVNnul+o77OD2dJw+UsnSn2iOUovcAWXwueqrikbNKeoUIDSnqFAfQbugr09gHSVW6TQEigACZs+38Qn/AFlcyyZ3HNHoH4v5FrFeGW4si6NaI2PhEpKQsXLgtdJ4HnVNrPoRdd7v7pHngh5EmDm3kstx0uJjq7lkENpPei9ga0GcaNKeoUIMaU9QoDaiK44w9JQ3qZYKUvKA9HXfTfz2oBbJAGCx1uH+KkfgRQHo0081H8H8g6/buWtvJdcCrgaRHN7kceis1jORr1OUeY86HnYUiVkH4LKmIzrDi0tLX3lipVzZR426r1pMo1aU9QoQGlPUKA3eyPey+2hq8XvO4U6BcBy2oJPVccqAUrAG312Fv8Yf7s0JPSPwwSlXhft0kXCcYfvxQKzxX1dL+Rpm/p/avmef24JuOyO9zKxzXdoVOCXFBalocUhQTqSFdpPKxFaDMyJyUp9qk8B/bOeuaEGrSnqFAKYePk5BTyIbJecYZXKcbSLq7poXWoDp0jifJQCnFhPcZQpA/wAkrl/WFCTuD5Yx/wD1DEJ4pLmRSR0kaL1n/lNS9H8bTjzcc7HZHepl45ktBeQSl1YWpbbhS4BqSFdpPlFaDKyLzEp9sk8B/bOesaEGjSnqFAKYOPkZKWzAgs99MkEpYZT6S1AX0jym3CgFWITpengp0rTBkpUkixBAAII6xQk7y+VL/lRif97O/wBRVf39BZ/H0/kX6KsKhHlvsud7u76hoDOK+y4PuzXqCgFfTagObvmqbQfCBwKUUqRnmdAte6tSxa/RVVrJ87L7+a5kcQxxbC5MHmH434F1aUjbQgKAmD2BXjfDeLnpidDu4MsWsW2rgpUaE3+tdA/NLitFAIoP+c2f7wn/AFlcyyZ3HNHefjsltXg3vHvSQhMGGAU8TcKQQPumqbOb6C+/kuk8+4Q04rLg2J0R+I4/96K0GYbaEBQFnbOwSW/CrxG3XkUaYS0QsRi1KHByap8OK0+VCBQkgUr7Dx3vMj8CKEHohMQF+CmXQVBIVtT0jyH+HXzrPZzf42mvUZL8ciPOaAkpZkAixMVRHmNuNaDIJ6AKAuXaO2CvwA8RdyZFsJiOTseMO4rgVSIrmlZT5LOlNCSqHP8A0+r3s/3ZoD0j8LVX8M9uNXtrxZ59XswFZ4v6ulmqa+iv+lfM85WkaNzab6gMksBQ5Gzx4itBlG2T/mpP++c9c0INdAXJ8tm3Hc/4k96tnvcTjcZNdyhV6HdPMKZSlX9ZSuVAVfCQhs5tps3abYdQ2etKXbD71CTt35YhfwhgDkDIyCdR6NTZrO/U/Gw0r0vxtOIktlvcYHNPxNQSocjaQRcVoMohmf5yT/vnPWNAaKAmfhTh52e8SdqY3HBXtCsky+VpBOhthXeLWbdASKBEg8VMbDxHi9v+BAQG4qFSnUNp5JU8hDiwP9pRoDrH5Uv+VGJ/3s7/AFFV/f0Fv8fT+RfoqwqEeW+y53u7vqGgM4r7Lg+7NeoKAWDnQFO+Nm0WN6+HmTxEiYzA7jJIlNyZDgabSpBNgVEHnqsB11Ta5ecvvLu/pR56NtlrF5dkkEtymW7jiDpKxcH6KuKTXjMWMo53KZ8OG6TYCa4WUn/aIKaEE7x+0vDvbyfiW+d2x8wWrLb2ztrW89IVz7t2UpKW2k9ZTc0JI5vjes/fGVZmyY7WOxkBhMHCYaJwjQoiPRbQOknmpXNRoQaYP+c2f7wn/WVzLJncc0ejO98BB3N4f7mwuReRFiTIjaXJLpIQ1oaQsLJAJskjqqqzy9HyLr/J0/M858ljG8K/ufEsvolNQnGWW5LZJStIeFlcQk/dFXmcT4HauW3O57PhVRXpl7eyPSGo7p/qh0pCv9k0ILNw/wAv2WjEZDxKzuL2Xt5vtvuPSmZExxA4kMtNqV2vPQDV4oeIeGzOOxfh/sOOuF4d7cUVRFO3D8+SeCpL3Lnx0366EleSvsPHe8yPwIoQekmJxSM54bjCrUUJyW2kxtaTYjW0pPM+es1nvfjabL/dXP8Akjzsze3Ze083l9vTilUmCypCloUlxKgQCCFIKkn6DWkyBtfaE/d76oOImQEZMEd3CnyURFOg9La3bIUfJqvQgujavysZ9xxOR8Rczj9t7eY/WTO7ktuyFNjiQF37tAPWT9FCRL47eJ+08hhMV4VeGSAnZWDUFypbYIRJebuEpQTxWkElSln0lUIKNc/9Pq97P92aA9JfCRtL2w9rMr9BWKAURzsppCTb7tZYep1my56XUcHb52VK2L4hJxMlQWh+X7XGUFocPdOPHSFFBNlAcweNajIRXG4d7PZl3GRZMWPMfedEf211MdpatZ7HershJ6tRFCC2MB8rfinmJKEz2oGGx6rFc9+U0+nT1pSypWryUBZG7dzbA8AdhZHw82FNRmt95ttTOYyqFBSmitJQpxxaLhBSCQ22Dw5mgOWMWLMZQdUJXrChKO5fldQlzwjxSFEhK8lIaVbnZwFJrPLv9K+Rqh6f7X8zkrfmyJuxN+NY2WoLblTPaoygtDh7tUg2CihSrKHSDxrQZSHtwl5LMOQWnWWXn5C0NLkrDTWsrNgpauym/WeFCCwsZ8vXjBlpKGGNtLaaXa0155kRtJ/KDiVEKH9WgOgtt7V2X8rW35e7t15JnL+IE5gx4MJm1wrn3TCT2wkm3eOG3CgOTns1O3Jn8/uDJqCshlGZcuQRyCnLHSL9CRwFQSdwfKl/yoxP+9nf6iuPv6Cz+Pp/Iv0VYVCPLfZc73d31DQGcV9lwfdmvUFALKAjuVZj+w5P2tKTHS6XV60JcAAbvqCVXBI5jy1VBUcucuuOqjzHl+hj2r41GbVbvsm2hKyLWBW5xI6OFWlQ+xdrYhUF5SkrkntIQ8ki6inpR0DjQUIhPhoYlJZjNltDgGhBWldjyI1J4UIEzzC2FaVlJV0hKgq3ntQD9A/zmz/eE/6yuZZM6jmj1BiaVY6SpfoEt6r2tZKE9fDoqqxky/U5rm/M84vEJKJO+N+JjKUpEie0WlOAJVZbwtcDhVxnEsPauJVFdU4FyFI1NpfSRcq/oW5G/KpFCJZeI2w83pQsIIsEuuB6ykmx49HmoQJXYzjASXCi6uISlQUfpAoSK5X2HjvepH4EUIPTjZjYXtTBoV2ku4RCVJPIjgCPv1mtd7ofzNl7uvnXyOB/GiLFheKW640FDSIqGkhpuOju0AaEjTp6CDwrSZBoxO1capJMu8pxtKVOEEaUqULlNhytQDDnI6mdDDbkksJWWlNPvl1PPskpv2b9VANL0ZyPpDmkEjglKgojz2oQKHP/AE+v3w/3ZoSelHg7/wCh9s29JOIbsfOlFZrfqPpNd30l0fmcn/Mlj4WO8VcEiCwywl2M068llGi7qniVKV1knprSZCpMVt6LPeU9MUV+0PPlMdJAIQlZ7Z6edAKs63IxrLzGOmZBhiwWGkylBnTyUEt6r28tARARXO59oOkIVxuVDUo+bmaECzGf2GU9yV6woSjuf5XDbwixZ5WyrnH6SKzy73SjVDuftkUd8y+Og47xM2+iAywwhxltbrbCO7PeKkXUV/nFXO9aDKVBi8HFyMp56WorDsp1tEdJAJSlRuo9P3KAkkvObk2vGch7dz2Xx0fRqQyxNW2yCngQhq/VztQEAnvZPIuHKZSW5NkvcTIlPF15V/6xJoQbMP8A2k73CR+AUJO8vlS/5UYn/ezv9RVf39BZ/H0/kX6KsKhHlvsud7u76hoDOK+y4PuzXqCgFlARbdk5uBhM1KLKJK47anEx3b6FlLWog248q4WbLJZI8wEvqMTNSR2FqnNOWSeA1KcNga7OCbbNx+WzkWa8pDjeHD7bkU30o1NJKSkH82x7XloSjUnZcKVNfmJWXGFKWEsJN0hZ4FV/wVBFCDZvFHC5FzHqXr0AKSsi1wriKkgcoH+d2f7yn/WVzLJnUc0enjDoYwLzykpVe+hK/RKrWSD9IqrT9zpL9V3+g81d2ZF3I7g3plF92h1+U25Zj+zT+vAATcm1qvM4v2ZHyu4XMkyyHRjv1BBRwSlbZ5A9ahe9AhXN2bCl5VbiF/2Ch7Syg3C1jp4ffqCaEN3Rg/gc5CQq7UoF1tJFtPHiL9NSQIpX2HjveZH4EUIZ6c7MITtXbmrgk4YAnl+Sk1mt95dPzNlzuvnj8jz88WJzeQ8SN1S2WPZmilSG2dWvT3YCfS4HioE1pMjNWyYOZzbz3sqXEYtMYxpjieAW6shXA/ncOfVQIXytoxp+WXKDhUhkht5lJuFqRwBJoTQg+5MIcFOTH1FTbyS62SLEAm1vooQJHP8A0+v3w/3ZoD0n8Gz/APsbb5JsEYmPf6UJNZrXqSNd70onJfzHS2pPi9j22Wu7TFbZaUSrUVqK7lR6r9VaTIVPgHctIzLMLDoUuamcpxSk8QGELJIV/Q53oCYZ/Z6H3I8Jx5TcsFTiXCrUvQo8Rby9FQTQi26dqoxMRGRYJS0kpZW2rjxPAKvUkUGHF/2OV9yV6woDuT5YLDwbgrPJGTcV/wDfrNczfOjVayXNIov5k5zUvxYxzDDPdIhlppSirV3i1OhWriLjh0VpMpVGAjZXJ5ZeOxKV98JhedkN/wDdsocKjc9Fz92gJjn9sJnyUwnXSiSHDJd0m6+1zAHReoJIdu3baMOGZrN0svq7ruyOCVAc7+WpIYzYe3eTfcJH4BQHeXypf8qMT/vZ3+oqv7+gs/j6fyL9FWFQjy32XO93d9Q0BnFfZcH3Zr1BQCygOefmoymSxfhtkVY6QthUrJRIj5b9JTDzSwtHmVaqod6RdPuR6ThyIiZAxL89kRZGPdfajPMvDvCHdJUiyTbkAeNWlRcHh1mZO4toq2+3ChAY2Spx5KW7FSHOKeyDfSDe9CUS2HiMqy4+mPBgtslHdKX3Pa1HqF7C3XUAZ994CG7tyRmMnjWTm8Y0lqI5GY1GVrOlKXE3/JPMipDKThLyb+4MMiZCVEEGXGT3KGFMpbS4+FXUCPyldJqJZCOaO+vGKdNgeBm4Z2NecjzEMILbzXpjU+gG3nBIqnTemi/V+qzz9xTUtnHZWYwYy2YzbRnRJSCoqCnQlOkdYUbmrzOWX4U7lelRMztRuFBQ9N0ymylvSSlAs4lIBuVUJRYETC5OLKbXEx8BIQCXCproPAAC/G9QAzG2I2VxD7G4ceytyC27LhS4zIL5UlOotab2Vq6KkHPGWx251NssTcDJgMMoXKZaTEcZT3RI1uEkcRYC5ocnoVKyEjE+DzGWhKCZcTbb70dahcBaGNSSR5xWWGcek2XMpftPOuNJys16ZmV6JshxDkicZJ7zUlRutRSo3PE1qMhbHhZn3slhcttdmHCQ8t5MslLeklkjSoJANz2ufkoSicRMPlI0oGJj4KUpSe8Upr87gABfj18agGjcW2Yc/ASHtwQmfaMQw5Jhyo7ALzg/ZFN+1xtUhnNk3Juy4wiqYZjtgqdDbDfdlSiLXPXYUOT0l8I1EeHGPcTzRh4+k+X2e9ZrPfma7/pw5jz6ymT3JvLeEvLOOCZm1ylloKUAkCPfSlKVGwSlCOVaTKPfhtvB3GbvYdMLHhU9DsUrLQQO8e4pJN/zhQFtu4LIhzW3AhqmOOX1rbI7XMkm5PCoJHReEkZJMiBmsfDkY6eEtPJSzpLJ5Bxs3/J58akHOO6JUbGZjL4XEtNJx7bqoYkqZCHnEoPaFwbekKEHZny18PAtxYNi3Ikq8xSazz+7oNVr7ek42zGS3HvPeM/LPO+15pyU4tAUoJSBHJKQhKjYJSlHKtBkJT4V7wehbjkxPY4AfzLC47ThaCAH76gTx4348OuhKLPGDyLT7a2YEMyVL1qW40ejiok3uag6HF7bvxpt7G7ggRXYE1wKS6hkJXHcHJSOP3jUg5tzWQRAyWTx2OjMtREuOwm31saH1NhWk8eQKrUOTuX5Uv8AlTiv99P/ANRVf39BZ/H0/kX4KsKhHlvsud7u76hoDOK+y4PuzXqCgFlAUd8xW09zby2e7hNpRFTMsqfCk90lSUnu0d4FKuogC3Cqo99l0vTjzsqzZPypMMR46/EDMOrQpaH5uAx9g33qbhIVIPEix46atKi0MV4CbO25MkZPbWvFOvoUy4wlankFrmm/eEkqCuN6hkoeGfDiEyyyHMysqUAp+6EJJJ5kXPCoqtp0k9hII22do46WxLiMte0M2St51wOhSbcdSVEi581Rvx2ony5vkZvy2J2nmXUSclFiSn2LqZ1JTYkDs6gkdvSfRvyrmV2FHidRszqsGRjxKxM/c3g/lNtYRSFZydGbRHZcUGiVB5KiCVWt2RVWnuRVtJsu1VqTuyaWBRmyPlciNx1PeIe4CmQ/ZUrFYl1JQtsELAdeUPS1DjpH01f5kdqM/lT2MtuP4FeGkSaxlMFEaxU6Lp9hcYcJIFrKK7qPeFQ66b8XykbklyMd4/hqz3anVZdapDizf9WiwSPRAF+FhU9I6CSRtlYGMzHSiKJEthaXhNcVdzvEm9+r6KmhzVj7kMZj8w2GcpEalsNqStDb6ApIUnlYfi5VJzUi+9Yb0nw+y8HGxy9Jdg5BiHEaTcqUppYQhKR94Vlh9vOzZc+7mj+RyBsH5afEDPsuTdwuJ2rDko7lxEtsOSXWVjipDSSNNrflWrUZC8MF8s+2dsZBjLbby0pufHjqaVJnEOIdU4LElpIFk+Y0JRLYXho40XnJmfQ4lSgbJYCFXHMdpRHmrneW06o9gta8M9lsvCfMkychJLgeDMmVdngAAgtDs6PJ11G/Haidyex9Q7ZnZ/h9nIqIU7GY5LLSbNLjIQ062FekEuJFwFcj5Kh3YbQrNzYxwwzeMxMLKwICURoTSAxAZTcI7tDOlIRfo6Kz2rkVOePKar9qThbSWS/M4h2d4F+IW5M5KyUktbZisSHSxNyNh3gUtQUENpOs9lXM8DWnzI7UZfJnsZcUX5T9iJhxUN5+Y9lWz3j+S1oQ33qTqGhkdAV5anfjtRHly2MsprwyeckocXn2y0y0ErQGASVEWJBvy4eepqtpFHsHNvwuwDrWvKyJc1YUnS2277O3dBv6KOerpv0UIbHqRsbaM/GJxkvBw1snta+5QHkr5BxLgFwsD8qpoRUzjdu4vbG3MvhcDGEaG20VoaB1FTriCVKJPNSzzrNP7ug1W/s6TiraHgD4nbjzr+Slxf8AhmE0+6WshkUWCwparpQ2DrVdJ4E8D11pMpcmN+UzaUJEB1GZnP5qK6JD2RUUts94g6gEMj8m/loCwm/DKSZanpGfaDaUEKQGLc+WklXK9RX4nWOwXDw02q6ku5afKkrslIQiR3DYKFarhKPzjzv0Vzvx2k7knkmPUja+xZuMTipWMxpjEXP6tvvUrAsHErtqCx+dTzIbUT5U9jHPaWGwW32W8Tt1lDONYaUvQglQLrjl1qUo81KPE1xGSlPDYdzg428cMSVCrjOI8t9lzvd3fUNAZxX2XB92a9QUAsoBpmR2pM3R3SlPIbClLCygFBUQBYc+NUTinLLGm00W5OMM8K7KjU9iWO8KVwFOpCr8HjxPluajy14e06V1+LsN8dmKjUF4ZXQAu6FXH0mo3V4Cd9/8nzFR9ibtqxKkjoOhB/ATT6V9hH1P70fLEyKpa7wHWkp4JHcXPnNhXW/Ffa+o58uT+5dYqM6AkHUytIHEksKAH3q68yK5OwjyZvlXWfHxPHyG9TBU4k8nEMqWDY+bjUK9B4rHoJenuRdHh0iGT7E672orziCP2Khxvy5DhTzI7H1BW57V/uMtKhA6RiXFITwBLQBH3a5bi/t7DpKa+9dZvKIZTr+DqIPTpbH3e1Si8BO9JfyfMTpZQ48EDDlttPo9pKb+XgajcXgHmPx9gsGOaP8A4RSCedniPwVKtLZ2kec/F2GpSYyoLDSI6gUvlppAWQUuXIKtY41z9O6lTlOqz3268lcvyEczFJK7rjqUSOfek+tXflrw9pyrzf3dgR4cRlSG14ta7E6Va0q49R4io3V4Cd9/8gt7mGkajh1AE3JCUH6fSpSPgIrJ/wAnzPgSoCXg2jHOItxUrub38gtU70V9r6iHCT+9dYrEqCP/AA7ib/8A4CvqrrzI7H1HPkz2r/cYTlMasrab1KW1YLQGlEovyuLVHnQbp+RP9e4lXb8RHLfYdDZW28o8b6WFcPL2hTfjsfUR5Ulyr/cJmUwG+wqC88hRuSWwOP3qhyj4X1HW7LxrrFoZhudoYZSujkgcP+tUUj4CayX8nzNDrcULS2jD2Kz6WpIA+4ajcXgJ8xr+QVDHNK7XsJQq1rB0jh9BqVb/ANPaQ7z8XYDLUZsTohYKAEBb2pZXrCk8OJ4i1IpLeVBJye7KvYI38YlbTSnGVEab/wBso24dZorapl2h3nXvdhoagxmBZeNW+lShc94kk+XmKjcXg7SfMfj7BxEeHz+DKIAtcd2f+1TdXgI3pf8AJ8zUt+AyUpRi1pUs8T3QUB9y9SnHw9hG7J/eusWJkwQSfZHEkcL9wfxCuvMjsfUc+VLav9xujy4jjncMgoctr0KQW7jrFwK6jci3RHM7Uoqr+dRanlVhUI8t9lzvd3fUNAZxX2XB92a9QUAsoCsvFnc2Z2ngchnMFNiQZ0VDd3ZzSn0rbAWtSEIRxK6qXffMi5+mudlAbZ+Z/Myc/hGMzuWGvDzJLbWQHwtTDjSFEaipesoSknkRew4mrSo6YheJOycu+YmF3LjMhJLiWwxHeQtZUs2ACQe19FBQeps15llbyZTDCUg2ceF0BR4Ak3HBJ6KAi++/FHA+GsfGyd1GQGMiVtNPxWS4kOtICiFgcUBV+FCBVtzxI2nu7GR8lh8zFVGlhSQy84lp9K08CgoWQbg9XOoeTJSxRozs+fivDyXMxmQbxU9gHuJzrReSgl21tA9IqHAVRpfTRq1mN59HyOSGPmY3a13Tj+7p7qkuhEmP8KhgFN7LUhQXyA5A8a0GU6ix3jr4YZPuY0TdcNzIONIPcOHQrWpIum57Ou55ddBQnbmQBbDyJbQbR2nFApKeAJKSR5KAje7N/wATZO1W905BuTl4HetNuOYxoLcKX76XQi/oJtxoBn2l44bE3bAM9rLtYlTb3cOxsofZ1auY0ldgq46qChJcvOksbffyGJLDsxtUiTBU+vTHWtKVKQVr6EHrrKuT9TNcuX9KOYFfNFvFlK1ysjtXvGHC3KipYmlxBCtPZIuHOslNajIdRYbeWAyeMx0prMY2RKmxG5JQy8hJUpSApRShR1hPPgeNAPRkPqZbUylvS4AoXBIKedx5xyoBozO7MftbAyNx7leYh4yIsCRKZCnkIQ44EN+iLkkkXtQign2z4jbT3pGelbXzEXItx1hp9KVhC0E8iUrINldFBQc4jim8jnHG9Jc0NuIKjZGpLZtc9V6zWvVn0Gy96NvpOYM38x2+8Nl8nip0/akeXj3FJVEWiW6SgAKBS63dtZN+QrSZKIvjYHiNiNz7Tw2an5rEnJ5BBDrUdzuUlwK06UNvEOAg8ONCKEyTLdfjd7F7pRc1BtfpI1DhfhzsedqEiOVmU4vH5DK5UsNwcc2qQ86yC4pLTSAVqUkdI48BQDDtfxZ2NvV5+PtjNxZsmO2l5bSj3SihXC4Dmk9nkaAfpT6koyshOlTiYiVJ4jRcJNrnqvWaecuZGqCrGHOzl/L/ADG76wuTyOJnT9qRpWOVo9kW3LdKkAX7Lrd21Kt0CtCyM0sy9vDvxKxO69pYvOZDM4j4jOK0uMsL7kakr0hCW3iHLjkb1JFCbJlOvRy7EDR16g2u10Ei46OdjzoBM5lFQos6fkQwiHBbLynGbrUlttGpwqSOkdAFCKEc2t4t7E3o85F2znY0yU22He4We5WpJ5lIcsez00JoS4LLk+MskG7LnFJBHMdIqqXqLmLY+k+dDiKtKRHlvsud7u76hoDOK+y4PuzXqCgFlAUh8wciJH2Zk3psQzWA+22qOHSxe7C+OtIJFgaqj35dBfL049JwN7ftcJfAwkgBYIilUwnRcdnWNI1WNWlJvxGewOJPefAUyJSNJjy/anGXG1A9pQ7si5I5dVAWBD+YXc2KgnF42BEdx4QppoZJbst5Da1XKQtSuPnIqBUQby8cdy7z21idvSQmEca+6+6+wrV34c9AL16ldipFSH7XnuSM7hokhPtaTkIwjJW53aWlqdT2rpH3jwqHkI5nofv11Mbwxy6lsJkhktXZcJCVHvEcDp4281UabuGrVeoedjuX297Q44nbbaGSLBv2t0gLv2lAkeiTyHRWgymvH53GY9wr+AQZgIVpTLU4rSpXoqBQpJ7PVQE1xHjjunbaFsbaYh4+KslfcO95KSlak6VKT3qzYqoKm3K+PW9MvtGVtN51uKmTLbl+3QlLadCUAhTVypXZUTfhQVK7RmZi9Tcpwzo7igpcaStRaK1EdsgEcaEHpBJDbXhUyh4XZRh3S6lojilMbiEE/erNHNc7Nksn+mJ55zjss5B5SE5cMKUtboV3BUlwrPZSb8U26edaTIJsfL2pFmd9LjZCRHClae4kJYdSjkkahcX66AtXb3zCSdqI7qDHyGXiktrEbLz1LCFITbSlaRqLYtwSaCosn/Mrkp+zc3tlvGiLJnhtGPccWiUwwjXqdSG1oAFxyvegqU6zuvJte0pXI0x5Q/xaIqW2FqsOBSpCQUnh0UFT0Y8OCv8A4JgmR3hU7gGVrDqitwgsg3Uo+kbHnWaHqyNdz0YnBe+V7Qc3RNcUjKpeU9plpBZUgBKQApsk3N+o8q0mRkZQ/tRmd3oZnyISVJ7pBdQ08AOKjqTcA35UBZe3fG1vaKVN4VrLSYKmyx8Nn5BS2kthXZ0KCdSFW9K1BUlEP5pp7bWaZcwwjt5OJIQw2h4PstS3U2Q6W1o7XLtajUCpSDW7s0mWZftDaXnUlp8sMstFSCeIGhIsfKKkHb3gDJEvwVkyFKfLa0ygkyXC87ova2o9HUKzXM5cyNdrKHOzkPfKtnr3TOWtGVS8X9MtKSwpASlNgps3ubnoPKtJkZGEu7ValhwMT5EUFNkKdS04OlRCk3F78qEFlbe8ak7UTpxCMxIiFpUc4ydkVLZS2FhSdCgNSCbdq1Cakwx/zVzWfjSXcElhGSjPJYbbe75luWtAShwtrSNXLtXNBUopG7s2JhnGQ2iS6kofWwyy0VIUbkDQkW58xQip3l8s0gyvDPCSCp9SVv5AoMpwvOaQ8ALrPR1VVLvrmZcvTfOi9KtKRFlvsud7u76hoDOK+y4PuzXqCgFlAUZ8yS4bPh5knJzq2WHJbaNbWnXqUypIA1cDx6KrisWWyf0r8cpwLjFiNEykhtDbjjLbYZW8gKsFOAEhJ5EirCs+PjU38yN+4RQVD41N/Zxv3CKCpk5meAklqOEq4pJjosbc7UFR0gumTkNrSXG20PryKULU0gI1BL6bXA6qh5ErNHoJ4lSIsPwt3A/OWURWm46nFJUEKAPd8lHgDxqjT5M06nvL8cp52QTFZkZJ+GkutNRVORjLQlSgSocSkdm4vWgymkZubb0I37hFBUPjU39nG/cIoKmTmZwtdqMAoXSTHRxHK4oKn3MkKmYZD7zbKXkTO7DjTYbOkpBsbc6EHos7Y+FLYVwSnbzyieodwBesse8uk2T7r/aedTbMb/iBptt1MuO5JKipSCkG6lEpUk9XTWoyHw5mpgccAbigBagB3COQNBU+fjU39nG/cIoKmfjM6wV3cbSTYK9nRa46L0FTc3OdnQsm1IajlKIhcbKWkoUlQUOIIoD0V8MRfw/wuo+nt9AKjxPBpNZo+qzXP0UcA7tRFc3y8pDokIenIS80pOnRZSUlJsSFAjpFaTIxnl5iW3LktttRUoQ84hKe4RwCVkAUBp+NzfzI37hFBUXRl7gm4+blIcJmRAxuj4g61HQosJc4JWtI4hBPDVyoD4hznZzWQZktRyhMN1xJQ0lCkrTaxBFAdpfLd2vA5SSba1yU358CqstzN9BrtZR/cceb2RGVvKc40+H+9m6XWijSWylQGk8SFA9YrTLJmaCrJc4khxMlkXZBYEdphpwoDi2k2NjyFuqs129C3StantcM4Pqte5eUo7sXm8FzCbI/EMY+GXUsqSQCh0Mp0q67eau7U43FVGbiWhv6G75d1KvI+R8wmEyaptbyWmi02QHFhpNklXK9WUVaGJObi5JYLPA+48pySXWnkNFHcuK7LaUm6RccRUNUEJ71U6ZM7x+VYk+FOCv/ABGS/vhUS765mcx9N86L/q0qEWW+y53u7vqGgM4r7Lg+7NeoKAWUBzj82qVPeFklSQLM5uIVdHAIUOH3arg6t85bNUjHmOHIf2bl/wDds/3gqwrG+hBigLR2htcbn8Jd9zVtgP7SfjZTHyLcbOju5DN+pSLKt10JIjiOMjaZH/6kP79NQ8iY5o7x8cGi74K7xbBSm0SK5dRsLAtH8VUafl6DTqc10/M8/MYCGcncWPsR4H+sKvMo3DlUkBQF0bO2WzvDwK3jlHGQMltDIJm4qWB2y042n2iOT0oI7fkNCSpiQcACORnAj6UChHIeieUbW74MzG2wS4racnSB19yms9vvdfzNd3uf7fkedOEv8Rx9+hxI+8a0GUTOf2rn9dX4TQg+KAvDwB2PE8R4W/NqzmUqQca1Nx8u3bjz2lK7pSVdAVyUOkUJKghtrZbzLLos6zFcacH9JDgSfvigPR7wyBPh/t0J4qVhQj/5cGs0fVNcvS6jzkCHG9xlpy4WjJkKB6D7RWkyCOd/npnvDvrmhAnoDor5R8SMxvfccOWyJGEkYNyLk2Fi7biHnEhKVdHXQFY7v2snZO+t5bVbJVHxiJCIpUbnuFgLbuesIUKEnWny0pK/BeO2BcuSZCAPOVVlud9/tNdvuLmkcPSkrbzchpy4Wie4FA9B741plkzNb7y5x+wuZjx3HcdI7BU+vuXOglZJsT56warTOf1R2H2vtn3BZ0kXYu4JyqpL8xt3Jkm50pDLN+6i6klX5yzz4eS1W6Sy7ccc2eZ7n4vDXahbnctqiry7RftNgLYmrdTqYdKW7HkqwN/w1Rr50caZo9j2Vo1eje31W3JKL+I1LiiFlJkVPFDbTug/0SkEVrhPfhGW0+U1uk/q6q7Z8FV/4O7vlW/5U4L3jJf3wrqXfXMzFH03zov+rSoRZb7Lne7u+oaAzivsuD7s16goBYOdAUV8wm0svvPw2yGPwTSpGQZy7UtDCQSVJZuFAWvyBvVNrl5y+99q/wBJwLGStEDNIXcOIS2lYPPUl0A/fq4oG9TTqGg+ptYYUSEu6ToJHMauV6AddubX3Fu7INYvbWLkZOa8QlKWEKKE3/KWu2lKR0kmgOo99YjGeA3gG9sN6Q1I3pvJf+P7s3JuQXVDp7tlKQhJ6TQHM+IFpG0wOXxIf36ah5HUc0ehXiVtyVuvw13Lt6Dq9tm42OqOlI1FS0WUE28um1Z7GfQjTqMlzs871Y2Zh5uexWRQW50KOpiQhQIIUlYHI1pMoxKu2lKlgpSr0VKBAPmPKhA8ba2vuHeORbxO2Ma/lJzhA0MIJQgE21OL9FCR0kmgOw944zE+A3y7SNoSX2nN0bhbUw53ZuX5kggvKF7EttN9m/moScZkW2+B0CckfcQKEch6PjHycv4WPYuIQJMrazjLN+Wtxqw5Vmt9/r+Zru9zpXyPOaHBmYzPRcfkGlMTIzyW3mlixSQk8K0mUb1tOkvupbWppDigtxKSUpJJtcjlQgWYTBZvck5rG7fxsnJznjpbYjNqWb+U2skeU0B3T4Y7LgfLx4YZvc+7nmk52Yz7VkylXZSpKSGIjZ/KVqPG3SaA4YjPqlDOyliy5Ed19Q6i46FW+/Qk9JPCpkveHu220nSteMbQlR6CqMBVEV9b5/yNEn9C5vzPO/N4PJ7e3mvG5VstyE5IrSSDZaDINlpv0Kq8ziaHtvP7kyWSa2/jX8pIjOuuvx4ie8dS33hGrQO0UjpIoCQ4DwY8UdySmouP2rPaDqtPtM1sxmEdZUty3AUIO7PCfw2wngnsqQJ0ppc5SDP3HmFdlBLab6Uk8m2xwT186A4R3huhO9d97z3S0CI2SRJXFuLHuEANtkjyoSDQk64+WBJc8Isa0FaVOznkJV1ElQ/HWaXqdRrt+n0SOK9yYTJ7f3RJx2VaU0+mc4tsqBAWgvmyxfoNXyyM0O8ucQRokmVk1KYb7xLMkLdsRcJ187GuLk4xjizVpNJdv3aW4uTT5NlRwTtubKnPresxFU8tWskFRSVXGkDr8tZ5a2EY4Ys9/S+09ZqLz3l5duub/JErYYYhsJYZAbYZH3AOZJryZzlclV5s/TdJpbGh06hH6bcFi32tkJekpm5abJRxbW06EHrSEgXr3LcNyEYn41xDVrU6u7dWUq0O7PlW/wCVOB94yX98K6l31zMwR9N86L/q0qEWW+y53u7vqGgM4r7Lg+7NeoKAV340BFsvAj5TBzYksrEd2S6tfduqjkhBJALiLEJ4dryVVayfOy+9mv0o8wi2oncbLaSpRe0ISDqJPtFgAemrSkluyp+9dm9/Lw78MxnCDMxGRbblRHijocQ4CEqA/KFjQFgu/NRvnERHMZh8Dt/FOqR/moDJ7u6h6SUAhN/PQFGbh3Lnt25Z7ObkyDuTyj/Bch83skckoSOyhI6AmhAtxP8Amdqf/Uh/fpqHkdRzR6cKiszYDsKUnXGk4+O282SpOpBuFC6SFDh1GqLOf7Uab+X7mecm/IrUTf8AvmJFSgMNrdSwhlSnEaStOkJKuP3a0GUctg5jdG0UuKELF5fEq7b+DzTLchnXwN0qUNTKyOlJ89AWsr5r3NuQVQNt7CxOMlOp1d9FeHs2rlfQ22gq8xNAc9bz3xuXxAzTme3ROVMmqBSy2Oyyw3e/dso5JT+HpoQNivsH/wCPHqChPIenWyklza8AAlJ+Dx0BafSGpB4jyis1rvs1Xu5H8chwV4tw14/xnycVx198tyGf10tYddUC0LFS0gBV/wD2VpMoz7Ke3ftrKrzGCfaiLUVB+LLQl9iQ0SSEvMrBSpJ8vGgLxhfNhM2zBTFVsbEoyCgQt7FvhhguJ4HUhLZUPNqoCk/Erxi3n4pyGTuB9tjFxVa4mJiAojoUeGtVyS4vyq+ihBDMf/lst7kr1xQk9KfCdejYe0xa+qEyP/lhWdP6+n8jTJf4/wBv5nJPzKY9zH+KeFDkmTKMhhl/XLWlwp1SPQQUgWSnkE9FXmYqnb69z4vchz22Ja8ZkIst4xZyFabkLOpNj6aSOYItUg6IY+bDfeAhljcOBxmXkthKRJjvqjKUCOC1tWXzPO1AVB4lePe/PExhWMyL7eM2+ohSsTAulDljcd8snU5bq5eShBXuI/8AzH3B78AoSdyfK1c+FmGAsf8AHyFG/wDRJNZpeoug1w9J9JRHzP453H+IGG7yTLlCTG75LsxxLlrvm6W9IGlKeWmtDyZnt95c5RrLzrGWS40str9o0lQ6UlViD5K4lFSjRl2n1FyzfU4ScZJ5ofVbscaccadipWW1qQFIVa9ja9jWF8Pi8mfY2vfN+Cpctxm9qdBtGSyW5szBwjZMdmdKZiBprme+WEcT086vt6WNpNrGR4vFPcep163JfTb8MeXn2iSXCViNy5bEBwrTAkS4Won0gytTf39NXpvdW9ngeLbpWVNjO9flW/5U4H3jJf3wqJd9czOY+m+dF/1aVCLLfZc73d31DQGcV9lwfdmvUFAK+mgItlHmY+1p8p8upZSH3HO4CS7Y3vpCuF/PVNnul9/v9CPMeDKDD+bmNj0XkrbCxyu/wJHkq4pJPiMgvItSsfGaEh9l8B11w9lTKknUsi3PXyFAMUjb+YkZRaVNIKGL6ZFgELA4pSQOZ6KAj832sSFNzG+6eRwLekIt9AoQPOJ/zO1P/qQ/v01DyOo5o9PApLcdC16tPw1CjoICuxxsCenjWe13l+k03u6/1Hm9uqe0/vzd+RYbWlguLcabfIUvSlwW1FJIPnrSZTdicsqc1NhMMiRJQ40UrWbBxLv9pcW6Dy8lANGW25lnsg1HCELaIv36QE6EHoXa3LooBjyzM2LIMWW2Gw3wb0pCQpPQoHpoDCvsH/48eoKEch6ebE7W2InGxGMiC/O1mr1ms96Rr1HcicCeKkyHM8ZcnIgqLsYTG0hRQpsqUlPbulXEcb1oMogxWackzJMJpr2iZIZLzSgdKG1hVgg2HoBH36AbsrgsrKyaYqWkGNqDoeAADdx2kkjov0GpBHMmiay+Y8xoMqbuEJSkJBHWLc70BnH/AOXy3uSvXFAeknhb/wCgNoH/AN2jJ/60cCsr7/7vyNa7n7fzOUPmZkx3/FrFMsL1rjMx23yUFFll4GwvwULdIrUZCsMfnGYU1pElJcYTNdjdyiwUApaipy9vSuRagN+4sbmH2kOpitqW+Sh1hIBXe/ZUFc+FAyOZPH5LEsNsvNJEdaQS8lIN1Hmkq8lAacRyyXuD34BQHcnyrgK8M8Kk9EqYr7lZn6qNS9B/jlKK+aOXEf8AEvHx4y+8eisITKJQpFll24AvwUAORTV7yZRDvLnKIT9qJ6f8UOH+3R93oOoeqv1GqWQqXIUPRLqyPMVGkckc3HWbfxF+zMw1t7e2Fz0iMqXHxc5mW8wkXKkNKCj9yqdWpu1JW2ozpg3tLNNb37iTTpy0xw2mrIyxkN15jIoCg3OlS5TXeJKVFDzilpJB8hqbTl5cd7vUVeflOvLcJSTXI+o7z+Vb/lTgfeMl/fCupd9czKo+m+dF/wBWlQiy32XO93d9Q0BnFfZcH3Zr1BQCom16Aov5gt05HaPhGZ+M0mRPkJxxWvklEoLClgciRbheqrPcRdqPUZwVAaCYE8zlOx48oNtomFtTiC6Fa9KinkVAEirSouHYkXb0fZaJOLlNO52RJcblrcYcVZKORKQeo8KEocIWPgtl5iVOL72gutpTHWFFZ6DxsAagEW3z4fiU0rdeNnBUBphPxVpbSg5HUnhcgkXSfJUhogeNdhfFNsxIkn2osZBtTjmgtjtvpIABPHhUPILNHoL4tbgnbU8NMjuHGafboWMQWe84pupxtFyPIFVRbzj+k03HhL9R5444PSU5SdNU53D7BEicEd4ELccGkrCbEBSuFaDKWd4WQ9tIw2blia3IzjLjaIyXGXLFCxw7N72vzNCUSGNAiCdfIZDUJRJUluMu4sPyADyHLjUAZ91+H6dywm8jh5gTOx6XPa4LrSkqLA4hxFzY289SGin5bkBrGJhRpntTxld8uzZbCUgBPSTc3ocnpFjsqrA+Fs7OhvvTj8KiSlsGxUWYwWBes1jOXOa9S8Icx50Ss9Kze41blyYN5EkyH1NpOlCVEmwH9G9aTKWl4aw9tN7fy+RZlNyM57WGWe8YX/ZqGoAgG+kdNCUPUSBDRLUmfkNftGpzSiOu4I/NAPLo41AGLd/h+c/DazWHl/r4LS05KGtpSVobTxDibkApoGiqU/DIcTIFuf7Q6/GLLbaWVIuSoG5UTbkKkg9G/DdWjwx264OCm4UVY+hi9Znm/wBSNa7q/Qzgjfe9Zu999v7ilx1NssykoajNgrLbTCwDxHNR0k1pMg4+HMPac3eil5bIBxhSJEmKhbCxZ4HUm/HibGgRPpsdt2UJj81tphB0oZTHcA0k9JvcqNQdGM1tDHbmgS8TBnFibdDuOW8ytKHXE80XvwJ6KEFNycc1tqTlMfPlH4mhhyIuIGiClxYFrquRapIOzflgWpvwtgLB4t+3uC3krK/W6DWv/n6TkTxB3lP31vSbnZDBbaRI0MRWwVFttlWk3I5k6b1peRmi6STI0kxEzBKEoEB3vdHdqvzvauHVqlC2DhGalXJ1yNTjcVxxbntYGtRVbu1cLm9q6Tew4ag3Xe7CU7Cze29tzsq5uBo5CFPidw0htslSXAoKC+PK1q8riukv6iMfKe7KMq5m3Qax6W4pwlz4cgx5abDm5Rc+O6e4DRabbUkhXSB+GtmmsyhBJ5m7jXFLWsv+bGvc3aUO6/lW/wCVOC94yX98Kul31zM8SPpvnRf9WlQiy32XO93d9Q0BnFfZcH3Zr1BQCh1WlC1HoST96oeRKzOefmiaec8HYCGYqpbvxSIQyhKlk8F9CeNcWe4i2/6jKA2R8vXiRuzCtMT0MbewM2Q3N9pyBUJCdAUiwj+lex4arVYVFpbZ8Bsz4fGbab8dxcxXYbQz3bqXGxfvLXNkkcKhslIksTZWWKEufBXQZR1ouEjgeCQo34VFWdYEma8JYj7rMfcDcediZVhkMcjULlPFGpXDUEqHGpxIqjXlfl68NZuRYyONxTWI7lxt2QiIk3cLBCm9BUbNdodop9KjyZEc0KPHRmTI8IMsxDjqlSHICENR0JLilEPN8kjibWvWe39vMabi7/6kcs7B+X/xH3VjZr0htjbWJymht85NK23dKFpcSptgDUU9V7VpMpbGE+WuTsnIKzOJza8rHS0liXDcZAVI1/swPQ0niCaglIkUbZ2VWFyE4V8MqJabJSm50nied7XqKs6w2kki+GMnRGkzEx0IcITLxyrlS46zZaFKHDiOipxIqh2zvgh4a5xttlvARMaWgGlPQ2UJcWweKmyTe2r88dqpORduyLFx/hTvGEwg+yRMbMjtouSe7aY0pF+fIVRY+79TNGp+39KOB9gbB3xvRE1G08I9JgvsqhuvLX3cdlTgBupblgRw6KvM5e2zvl83nsXJCXJlxctBlsBvIQ4aFHQ6eKNK1elpPM1BKJzG2XlTrkDCvhLh0I7KbhKek8eFzSp1gP58KJcuCBMfaix5ae6nRmxrd7hZ7QBPZKrUOaoasz8q/hhKhtowsN2FPbSQHnnnXGnAvgS4hJB1JHo26edSQWniMMztvaowTDin4+JbbiodXwWtLTNrm3Sayyzf6ka45R/Qzz02ft/def3bJXs3CyMg7DkPmQ02bI0uKW3qUtdkj0q1GRFqYj5WvEXELxuaayWPRmWV+0qxqSpaW0pN1IW76NynhwFAi2UbLyj0gaMI+UsJDrvZFtShwAueioqd0Q+Y/wAN8nOjqkrbaxqkHVH9pF1lSeN9KeQHlpiRVCWf8s/hxmYapciHITuKUsynpin3NCn1cSlSUni0T1cbVJyTDw/2RF8PcQ/tiK97RHjw5EorsUgKkElSEg3OkW4X41mXrP8ASa3/APOv1HBuz8DunP7vkDZ2GkT5Ed6R37LZsnStS0FSlrskcFddaTIWU38pXiCqAw65Px7WUkArOOBUtLQ5gOPDs38woDY38pe/VrDffQk62Uud6p8WZdAOptfDtG/IjooMCW435PSUhzJ7kZbslnUhhpbmlxJBeAKj2gRwHloCx5nyv+FUvH6GIT6MkT3iJ/eqQlSxyC20EDQo8wn6KAsPw22RF8O8Jj9sQ3zIZZMqTrsQAqQsLKUg3OlJ5X41U++uYtXpvnRYAN6tKRHlvsud7u76hoDOK+y4PuzXqCgFK2wtKkn0Vgg+Y8KNVJToNxxQbbQ2286ttBGlC9KwkDkRqB5VUrVOVl0r29i4oQPQH3HllUpSVhXbUQFeaxrrde0431sQrahurKkJnuBQFlJKEWPl4iocZeIlTj4fmffw+YBZM0EAWTqbTwH0WqNyfi7Cd+34e01sty3FqQiSysI4KJbPE+TtUpPauob1vY+s2Kh5HQUpcjm97EpUOf0mjVz4Ep2q5SBzHyUMQxGU0X4o0nvAdJBFjyqPLaUachPmxblVYSEMuJk3XiHZDCVFPBSWyrh1cVV1Se1HNbex9ZuYjTAtDZnJBSLA91bV9JNRuz29g3rfhfWKhj5VrKnq/wBlCAOP0U3J+IeZDw9rPhpkd/3CZLi1J4LUQnmejlXSi9py5rYjcrGagR7S8m5ubEC/3qhwe1kq4vChOvBRxHkMd464xI1F9hZC0uahZQIULG9cxspZNnctQ5ZpCFeK9lS1FhWjMIRpZYQlLbYSP6KAK7UfiyvfWxCmPBkDS0Z5Qu3IIQbjq4ijjLaSpx5YrtFCcZKRcJm9km5SW08SfNXO5PxdhPmQ8PaajFmIcSz7W04rqU1wA8tiKbs9q6hvW/C+s3ex5FJJS8wb8PQUPx0pc2oVtbJdZ8HGSlxJLbjjffvrDiSkHQNIAAIPO9q58qTTrm2d+dFSVE6JUG0Yp+EyhqFHhQGVqUstx2e7BWrmToIveu6XOVo4ra2PrN0aHkUAIcmMoUpXDQ0T9HE1FJ7ewb1vwvrFwxkoKUozikrtq0NpHLz3puz8XYN+Hh7QXE7rQhyU4taj2UWQL/Raut17TlzXhXabTjSeUl1PVp0i3m4UcG+VhTS5EaU4NlDq5HtD5fWjulrK+aOekjlVfkKtaupb/Ze7u0W6NycIzj2EMY9sQ2VKUrQ0htsFR4m+hPHjxrtQ+LK3cT5Eb40J9Fkrmd0pR4aUpI8o4ip3XtI31sFXwl9JUpE0gr4Ku2jiB0HhXLhLxHXmQ8Paa3IkpnSgzEK1myUFofd4EU3Z7ewnft+F9ZuEKeOIfYJ6AWlAfeVU0ntRFbWx9Z9x4cxMlD8hxopbQpCQ2CDdR6bmoUZb1XQSnDcpGuY4AWq0pEeW+y53u7vqGgM4r7Lg+7NeoKAWUBigPgstqNykX50BgMNAWCQPNzoD6U2lQAULgUBhDLbZJQkJKuZFAbKAKA+FNpVxUkE+WgMdy3+YPuUBnu0lISR2R0UABptKtQSArrtQH3QBQGpbKFm6ufWDagPn2VoEEDiOXE8PNQGzuxp06jbrvQGsRmUuB0Dtjhe9Abr0AXvwoD4caS56fRy+mgPj2VrhcE26LmgNiW9PAE26jQGsxGVFKlAqUniFE8aA30AGgPhbaXAArooDX7Kzw4cuvjQGwN6QQFGx66A1KiMqIUoFShxCiaAUCgCgCgEWW+y53u7vqGgM4r7Lg+7NeoKAWUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUBi9AM+az8PEQ1yFrStYuEpBvx8tqz39TG3Gpr0ujnenRFeYvxDnZTIhphxKmisp7JCkgp5pUByryrevuSkfQ6jgsLVurzLURKYKUqLqLqA4ahzNe0prafLO3Jchv1CuzgAb8KAzQBQBQBQGCbUB8PPtsNqeeVobQLqUegVEpJKrOoxcnRZjIxurHyJIjoCuKgjXccCeVxzFZY6yDlQ2T4fcjHeY/A3rWYTNAFAFAIst9lzvd3fUNAZxX2XB92a9QUAsoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAvQGL0AHlQDTmJqozYYaNnXhz6k9NZ9Rc3VRGrS2t51eSOePGXcr2KxXcxl6HX1BsKTxI1XufuCvDvVlKh937fsQdysyqPDnfkPa81TeQ1GK6vvQ6ATpWRZV/IR01xuNOqPouL6RamH0vE6KwXiJtrNFK4chCygggX4E9RHRWu3cq8qHwWr0FyyvqJLkN86XEqS+mMhVglsDUSeknyVff1kovYYtLw2NxOi3iZYTIHIwkvrsXQdLmnl5CPOK3ae7vxqeVqrPlTpyDmDxtV5nM0AUAUB8rOlJVa9gTRkoiOYyy5sFyOlruyTfVe/KvNv39+NKHq6bTKE026lEs7wi4LdDOOlqU1IeHeF1Vu7XqUeySenhwrxYScXU+4nw939M5RyRfuP3WzMaZWlAWlQAW4lX37V71vWqSR8He4c4Nok6VBQBHEHiCOkVuPNoZBvQGaARZb7Lne7u+oaAzivsuD7s16goBZQBQBQBQBQGNVAJpWQhwUhct5LSTy1dNcTuRhmyy3ZncdIqpriZbHTzpiSEOq6knjXML0J5M6uae5b7yoLb1aUmaAKAKA1OvtMIU68oIbTzUo2FQ5JKrOoxcnREG3B4sbR26SiXLBWOgHifMOZrDc4jbi6LE9vR+3tVqFWKGfF+O2ycm+I6JOhwmydV0382oC9VriceVM1X/aestxrQsbH5jHZVrvYL6XQRfT+UPordavwuKsWfP39Ncsuk1Qbc/HcSRNCSptCNLgHRaqdRbbdUX6W7FRaZQW9sGzlGJEbI3CJCiph3y3uLHotWCenknge9ouJeVJTqc4Z3FrwExUaSsFBJ7t0cNQHQR0GuFCWw+103FLF6NVLE37byS8XmYi1FTTMm7ZKwUpUFDhU+S2ZOJa21K01FptF1YrMMupKS8FgAago3UAazXLEnyHiWtXbTwaoy6Nm55tuEw828lwaNDib8DpNuPlrbpHOCyPG4lC3OTxLHx01U1pTimi0UmwB6QeIIr1LVzeWKoeHetKDVHUXVYUhQBQGDQFf55MiBJWy0AQsKW3q5G/ECsErKq0enG+6J9ZzR4swHpLacw20EOx1kOpSOIQs8fuKry5W0pM+84BxCS+hvMSeE+4dwplvsofW5AaCbJWSQFE+iL9FqKCUlQt49uOCbS3mdQbY3bJfiKafbSrulaUXPEjz16du/KMcsD4C9pYueeLJ8w53rSHLadaQq3Vet8XVVPMkqNo21JyIst9lzvd3fUNAZxX2XB92a9QUAsoAoAoAoAoBrymQVCCEsgF5ZvY8QEiqL17cyzNOnsb+eRRfi1uDMrgSXcaCt9tOk92LhNjYkDp0ivC1V1znifb+3tHaUkpZFa+Fu49zjJOKffddgNjUp529wskdkE9YqlS3Gmj6Djmi07t0SW8dNY/eaXLIeUheiyVX7KldRFeta19cz85vcLayJjHktymUPsnU2sXH1GvShJSVUePODg6M26uHKujkR5DItQGtShqcVfQj8Z8lVXbqgviXWbLuOnIUP4p+IkzHQlNRlKelOq7pptPohZHUOhIrwtTqJXJbtT7jgPB4TlvPCKOcMpDyrjTmZzTyW1vHs+0L/AFiyehKei1UxXIkfc2tXp4vy4PLZkM8YMvvts+0tNFagkOOKskE8rkcq7cXsNE9Vbiq1Lv8ADvOZ/AKXDyUhDkdGn2ZXehRUORSLceXKuIOUXWKPkeMLSX1vRaqdBY/cS8hAU2hxLyHE6FpWbqSa9a1qJ7p8Lf0cN7/wRjN4x2W1oUlIKTdHDsnha3kvWmF1SMk7MolGbywCPihLscL0FDqG1i5CwLXHXVU3Heoa7G+oVWeTGefgDJgMyAwpJvfUeAPmPQa0QhFqpjuXJqTiKMXHDEQq0KQ/xSSTxUE8ql2lRpHKvy3k3yFneHsm7oiqF0KWSUecX/DVOnVVzGjWNqXOi7cTLyzgQ0wA7FZUEuXtcJPRc1rPPJUKEGaAKAwRegGDcuLdnR0PMAF1gEkHhdPkqucG2mi63NJNMp/dmCS/FOptIafuhy6dQ1H84dSqpnpYyWOZrs8QuWpJxZGsFh2sIyptllpOo3CG0WSPxkmubWkhHPEt1fFb951bZJ8fOmokMssgJQtwXSlFuZ41oVqKVEjA7826tlvYTITJT62XlBTLaOBAsb8hVhSx+1UIEmW+yp3u7vqGgM4r7Lg+7NeoKAWUAUAUAUBi9AMmebhNRlzpS+5U0OC+eq35Nqz6iEWqt0NeluTT3Uqoo7Kbp2wl5cZT7YkOqNkFXX01gjCxJ0PZf9yEd/GhGcpmsfjorj3eNJaSNQcQsWAHHiOuuLmltxyZfp9dqLkkqMqF3xGzkvOsvRXltwu+ShqKDwKCbdrhxJql6eND6uEIxtUa+qmZ13s3cE8QGme9B1ICu1Y8RwrZZm4wwPhNVajK600TVjPlDYEhord6VIsAR5q0R1WGKMc9FjgyLbky6m2JM1w6SEnQOroSKxam63Vnp6LTqqiVdFjJmgzpyNbGo9y0RfWvpJ8lcaTSbzqzXxLiLtrdjgMW5IeOkKDK8W2+7a5cU0VBAPQnhzr1lYtrkPn1r9QnVTZXT8aAy+oR8Q0EDgC40bny8q68qGwPX6h/fLrJNgpbos6iGe8bsFN92SlSejTwqdyOwod2bzbLZ2/O0FoFlxuPItZQSQtCvL1ioduI86W0lchUhI7txzWhXLy2qp2lFl6vOSK+3dGQZTLykhQIKOPHlxrz9VVSqj2uHtSg0zOIjRpWEkMLaSosqJAI+murNyTtvEq1dqKvJ0wYnxMGF7SW3I7atLtuI6Dyrdbm3bqeVdtpXacg7bJZjR83KYW0myVg28gXx+8a8uFyUbmZ72osxlZTpyF/R47EdHdx0Btv0tI8te6fKG4C1AZoAoAoDBF+B5cqAiWV2yPY5K0P3SAXEoKeVuNV3e4y6x6iIpBx4EuOS4ACsJJ09B4V59u/9SPUu6b6HzEoexOPjlRdyLSNHMlI4V6Er0Fmzy42JyyTIZuPxUwWx2i0z+vdcNis8VLI6kjkK869xGjpBH0XDfbV3U4vAadvfMNisrLRFlM9wtxWlAcGm/mVyqqPEprvI9DV+zp2470XUtxeYg5TCy3IzoJXGdIbJ7XoE16lq/G4qpnx9/TTtSakhyxX2XB92a9QVcZxZQBQBQBQCSe+qPEdeQLqSOzboJ6a4uy3YtllmG9NJlY7plSHYqY6nVK74KJKySPMPPXiamUmqH0ughCMt50wOWM9sHPoy8hwt98264pxEoqAFibi9+VqzRm0sj7+zrtI7adafAjMjbWcfc7hxDvA2C3Ffq+HnNarb+Bk1Op0cfq3o1+BLtrbBTGlsy5D6Hnk8UoIslKukgcyeqr1Cb5D5jXcWtzi4xlQurAspx8jvpEgIbQmzbYuTc/grVGy61ofNzvxSarUm8OQ6/3a2VlaFcRqva3lrp2k8CpXnHGpFt6TZk+QxCQnsLXbSgc1J7IBrz9VGkke1w6VYN7CV4PFPNQUBMZSk2CE9i4sngfv16WmilA8TWXHKeI6ewSByiL8vYrQZKjnC2pAlN+0ZKI2Vq9BvQkKA6zwoKiuSna+32CX22GgBfSQCqqbt+FtfUy+xpbl50gqlNb18bNu48uw8Syh15PAhkAn6VchXl3uITnhDBH2XDPaM50lcDbWcfzMFOTfC0B5tLrLRtcX6CeVqos6uSb3sSviXCbduW5DBo0bgmNT42pDZQpCwq5IPkPKtF+4po8/R2nblizTtdy78mMrk63e33q50zxaO+IxwUtjPmOe5yKknheyvpSbGt2lxi0eTrVSSkL8cTG3ctI4JfBI8uoXrzLqpcPcsve050BDc76Kw7z1tpP3q9226xTPk7kaSa+Iors4CgCgCgCgPhxAcQpB5LBSfpFQ1VEp0dStHEFp1bR9JtZT9w14bVGfSxdVUju4cuhK3Qpf6phHZSPzrcSaqu1lzI1aaMYUrmzlHdO40ZbOSpDiyUIWWmh0BKOFcwsyoff6LU2bVtRGYTY4Nwux6COipdqRs/vWdp0t4N7wTmYvsTj5VKTFlMvJP5RbjrUFfSkVforco3VsPz33PG0lLd5aNdZ0rivsuD7s16gr3D4YVk2oBG9lIEdzunpLaHBwKSemq5XoJ0bLY2LklVJipDiXEhbagtJ5KSbiu008itprBn1fyVJBHtw7ji4ZspUUFxXpa+KUg9YHM+Ssmp1St4G/RaGV9/AhplIyhckBtBb0a2CjghV/Py41zpZRmqnethO1KjILkoWVlx3UhCkvcwpSQQPJwrTuw+Bj3p7WVZl2MqqYmIylQWlWhzyqJ6CK48yCdEW+Tccd51HTC7Vzhc1KU4PIb2Hl66vMyVSXqQ9iWkMyVqkukgqKiBpSeisd/WwtumbPS0nC7l9VyRMcZPjJioS2+EJsCAo2P01zb1EZKtRd0k4PdcWNG490YjBNCQ7NYEgLDhKiFlIHQlPMqNedqr+86RxPoOE8LuTzTxQp2z4+7Waj+zy3S2gG6dQKSCefXwqyxrnbVGizXe0tRKW9EkTvj5sdtOoSgo9QP/srQ+Jx8LMEfaOsfIQbcfzIxO7WzhIy1rPAKHZFuvUazXNfcngluns6L2W61uMo7cviDuLcrqvapKmmFnhHZJub9BPM1k3XJ1eJ9hpOGafSxwS52fOA2nImyGnsigtxyoKEa9nXB5R+SPPU7reRl1vHLdtNQ6+QuaUdMJEWM+IjCUhKm2gCokCwHDoFWR0reB8ZPiSTcmqsTsSQ8Fw0BNkNGyDxUbDhf6a9GGkTieJc17U68rZq2zNcGRaW4AlKld0beWskEoTR6N1u5abY65Idxkkr6CtST9PGtlh0mzytVGttP4G6U77PnMZMvwWEAn6dNY9WqTPU4fLestF+4B3vcWx1ouj7h4V6mmdbaPn9ZGl1jpWgyhQBQBQBQGDQFf51v2bJyjayb94PpF/w15F+NLjR72mnWymU5ueStOPmO3/WOki/kJqvdNUZYr4nJ851QkuBJt21E+ck1fCOB9NduONEtgl71Y5rP3a73UUO7LaXJ8us5xO93IRVqbegzXOPWiI7y+7VllLfPE4427SdTu3FfZcH3Zr1BW0+TG7JZtcR15ptCSG03KyeINujzVku6hxbSN1jSKaTbzOWvFXeWYg5NlrHvqZDupwuW5gGwHHpvxNeDJucmz9M4Fw61K23JVI/hfG3emHSlHfIkJHSq6Tb6OFWQnOHdZs1PtrSXsaUH6R8xm7nWihDLaFEelqP4hVj1N5/cYoeztInXEg2W8S925eQX3pndG9wlscvpNzVEo7zq3U9rT8G01mNFEkm3fGfKYlj2afDRMb6Sg6L+Ujl9yurc52+6zztd7atX3VOgvyfjypTTjcLFjvVjhrICU/c41b5t2XKeYvbFqDVWmQ/A+IkxObErM6FQlquW20gBs3uFAczbpqqUZLFM9W5wuzO04xilL5ll5fxgwDLBVBf1vEcGmUkAH6QKtjeuM+c/wCvyrTdXOUruPeeZ3JKU/JeKGQbtsINgPKbczXPlqtXmfU6LTx08d2NKjYrLZQNIQiY+EEcUhavrpGCqa71uE0m4obnJBWu7zpWvrWST9+rN0o34RwNrchhCLLWAb9JriUG2a7OptwjjJGF5CIjh3iSeoGpVmT5CLnEtPH7kOWOiO5JQKVoYaPN10/gTzNdLTy2Hm6r3HprawkmyZ4zFYjG6Xi6lyQOTyyCsH+iOSa1WtE3ngfF8R9zTu1UXgSiHLCLKjtoWFHqJUrznma3QsRifMXdXObxJfi2MjMbUl+ME3T2G2UnWB1nqq6hnqxZCwCorq+4jLQ44LOKXc8OniaOSQUWxkfj/DZi2k8O5c1g+c6q8G6/rb+J9dp1Wyl8B4zw1FL6fytDgPnFbIP6+c8ma/x02MT5RWuFCkj0mlFN/OAoVzrlimXcIl3o7C9tlSfacXcG4OlweZaRWjRP6Wjz+JRpcTJPW084KAKAKAKAwaAg28ElMkq5a2B94152pX+VHraN/wCFlH7oSTDcQeQUSfu1RFYSNtfqicr5eOuNk5cdfBTbih9F7irYZH0Tmp4rYNL/AKQ81WxMeozLi+XeLJG/mJCkKQwmDkEFSha5MN0gCu4d9HmcSuxen3eWp3zih/5XB92a9QVrPmSLbmjOR/aVAHu5Fw2vo1KHKsF2y3N7GenY1CUFTNHPHiBgnMs0GHQpE5jttrAHC/D6Qaxf1OU+k0HHpaaWGMWUJkm8tjC53sZS20EjvG+IPG3nFdLTJn0K9zxaqhnXlpiv/DLA8x+qrFpEuUpn7klLJdoJy0n8qM59F/qqf6q2he43yrtFLM2bI4MxH1fQbfdrn+qTL3NCKx+YoXBzCwCYS0p58CL/AIasjpWjFc9zWJYVoKWYWQdslUNSetRItXP9WXIXx90aSmNRxO23HUcZbbRPNGkn79dQ0k+Uxaj3ZZeEU6CNza2RQv8AUTWtPWLirf672GJe44Z/UjS7tfMKsBLaUT06lcPvV1HTfArue401RORr/wCDJ54rno1dPAmrFZMMuNt573WbWtlKv/iZxWn81CbffNSrRTPjEnku0eIe3cZC4pbCljmtfE/dNdq2uUw3dbcmyQw8RKkFIjx7A8lEf9DXaSRlbbzJnhNhTJK0qWyVq61C9vMPrqSC2tu+GzwCVrZ0j8pX5R/2uQHmoQWbi9qwYDYC0hX9BHBP0nmqgqM25MezFf1MI0IUAbDy8DWWb/yUNlujt12MqLdDHdzkuWsHUW+lJtXm6qNJHvcPnW3TYbJQMjERXeZLWk+dBq2D7rM12OM4iBx0LxSUniQtP3RertXjaT+JRw10vtbUW14V5EPY4xlK7aE6DfrQeH3jXOgni0OLWqUZZAUCbXH0V6Z4h9UBgm1AY1GgMg3oDNr0BEd6tgssKA7Vlj8dYtX3os9HQ4xkimdw45x1OtCCtpy6VaegqFVxg6v4l8rqUY7UUzuDZImzVe1thDoSNDqDZRFuFxVkLEqFy4p5b+nFESd2c3HWh1yMoaT2VLUbKI66tVpopucUnPPAtrwaiBrc4cUNSxGmAK6B/g3eAqyNumJ51y7VUWR2DivsuD7s16gqwoPnJwvb4i2AQF31IJ5XFAVbubbUkqQ97OO8SLLbPJQHSk8qiiO95lL53ary5Lz6GSqOsHspTcpUeVx5K43U3Us35KO6RNW2swCR8NcUB+UGzY/eruiK6swNtZlRsnFPKPkaJ/FSiG89ptRtbcS+y1ipAPR+rUBw59FSQx1xvh9ubINpWiMQFgqQbE3ANiR5qAWjws3apehMRZ/paSB9+gHzG+B+6piQt9AabJ6SB+GhA/f/AOesopu4nJQ4RyJBAoKnyz8uuYWoB7KtNp6VhOqgqOjXy3tgXkbgUf6jQ/GaCp8yPl7gxSFHKyX2wCpZQhKQAPKTVc5uPJUstwUuWhGZfh1h2ckzjIqnFkgKWpViTfiSfMK8q9rpuW6kfQ6XhVtW3cmy3cHsLDwYzSlY155ZSNKgpIGm3DhXoW7k93GJ4t21b3nSRN8bioMdoaIQYUDYJXZR4dNXxbaxVDNNJPB1HUAAW6OgV0cBbhQEc3Qz3kdtfkUkn74rNqMGmbNK6qSKb3c1+qZd6Urt9ChWHVrJnrcMli0Jog73CNf0HFIPmNcQ7i+BbeX+ZraiPrXpaW0TwCwR9FxWm9jba6THpPpvp86HLwv3hCnOy2L+zuJd0LaWeKVJuAf9oV59ttSPf4no3ajiXhhMpGZlFK3k928mwJPIjlXqaeqljyny2qo44chLb9VbTzj5WtKElayEoSLqUeQqG6YkpN4IrXObyjnI9wmUtpAOltLZ5W/KVbnXjX9bWeDPpNJwuXl1pXnJzg54n49p4LDjgGlwg34jp+mvT09zfgmeHq7Lt3GqYDnc9VXmYi2732UtRw4tKdJUpeo2sm3TWDXSSSPU4ZFtuiIhEwS8wH2IxDjLjetCwRwN+yR9NTpLm8+gjXWtxdIxZLwp3DkFoXpbQtsFOsLHaT5jW480ROeC2dcaspTaiTxSpSSPuUFRy234Y5fbOQVlZPdiLHjSrpbKebkdaBwH9agLmxX2XB92a9QUIFlqAQZRxtqBIcdSFJSg6QoA9o8Ba9V3ZbsGy2zDemkQvC41E2e2lTYLTX6x02FrDkD5zXmaeLnI9nVTVuHxJ77NG/YN/wDVFeueCJ5UmJjm1LKEBwpUW20ABS+7TqIH0UAwrnTVZbFOuBJYluvCFpIsWXWUqGsDpSeFQSIe+fhz2HIgs+cbK7tpaQizqHNdtA5cKEjnDzU1t9szFNPY+Qw2th5oWcLjnE3HIJAv9AoQSQKCgCCClXEEciD1VJB9WoAtQBYUA3Zd3RjZRQoa+7KQLjmeFU35Ugy/TxrcRRseZKO5FOr7uyllkHjYW4Cvn4yh5h9lO1P+tRU2l1R3MqthpSVxQkoTpBJ5WFfSQkqI+JnFqTFTIyveo74sdzft6QdX0V0cDhQGDyoBFPhCex3BWUcdQIF6ruW99ULbV3y3Uo/evcMJVECwt1LgAt/RJua8/WNUoezwtScq8hqwcUv4Qt27SwpaPPfhXNmFbZ1q7ijfqRCU2St5o8FBRH0g1clWJmb3Z1+JUeXeyO0txrn49RbRJ/XIB9FQJ7SSPIqvPcaOmw/Q9G7et0qUsSxMP45R22UIykNwOotdaLKFx9+r4amcfieJqfazbbhLAng+ZnGezIDUNxbiU6TdBHEDz0lxC5XBI4s+y5yVXIhu5PmEzWVaUxj4/ctm4BcPAeWyedZrmou3MGz29F7RsWXWTqyt3nZeRUjMZfPpjyVHUwhJWt1I69KPQFZ0uRI+gjGNtbkLdV+No/Ynxb3bt5XcRZqZjCPQdUCgqH/TyV3Byj3XQxajgGm1GMo0ZIF/MTvJSNIbaT5Qs/VV39i94jAvZ+jTM7e3vuveeVIyOleOSDrUAb6z6IBvxrLck3m6s61XDNNo7f0d46F2nlIeOjGKy0t11CAFuHgkAdH0mvT0d6MFRKrPg+I6edyW83RE4gSlTGS8pstJJsi5ve3TXqWp76rQ8O9bUJUrUVXqwqEeV+y5x/8Ad3fUNAfWK+y4PuzXqCgFLjiW0qW4oIQniVK4AVDaSqyUm3REMzuX+ILTFjXMdKufStXIcOqvN1N/fwWR7Gk03lrel3iRYfHjHw0oIHfudt5XlPR9FbbFrcj8TztTe8ydeRZDmL1cZyG5DMokz2WRKaalQ31tO49bSlPuJWNB0eQoPOoJGPIZRMOJjsep0t5XGyFpR3aCsqaWlQbUgjgrmBwoTQVTMvMYyGC9shOqybd0qQE8Hw+0EjtcrhXpCgofTDqcc2vDz4bs50ociRno6khooeV2kjURpWknSfNQD/tqW97I1DeKVtxWksKlBxKk98hRT3XD8sC16EMkfGpIM0AUBAsktLbkjvFW7ahx89eVOLbZ7dqSSTZztvLeD22dyR2gkOQFqW49YdsnXzSf6NeU7Uqs+84dp7Wo07e99Rbe2N94DPQ21x5zZdsLoJsQeojorbauN4PBnyuv0E7EnVYFtY7Jw50dC2H0LUAA4Li4Nq9qE04o+WuW2pMWKfZSLqcQB5VAV1vLacqLfINc7cuEx6FKlTW0hIuQDflVFzVWoZs02tBfuP6YsqDevjvhYAdjYp8vPAFIQz2iTbpUOArzb+vlPCGCPrOGe07s6SuKhVW05G4d851zJSldxjE6k92DZClK5kk8Tp51hrJulcT6DiGk0ujtbqVZl7sYuPCgpbikHugBwIPAfjr1bEqYHwWqjvNyINmcDIbfMouJ7t8kk2PBX/2Vot2mZbt9ZpEM3Ft2Jk4i2J7ataLrjvI5g9Nqz6jTtuqzPV4VxZ6ZtruspvM4U4xKnWnVPtpNijQUuAeUdP0VnVidaM+ts+49NJfVVDNHkuKc7tth0lX5yCkfSTUy00mao+49LbTdSb4iBgO5Sch3jz6h2+BS0nyC3FVRHRXGzyNb7vjLCFUu0Vuwttp/so6Vj/bH460LQPlZ5D913+RsSmPiL2TjkFPlWr666/ofE5/7XqDR8LxKndYjOEXv3IcJT5uup/oLaT/2/U0puon+2NwHHJLMfGpbabTZJ9FKQfzR1muHw2Na1Md33BduZrtLTw27lphtq9iQ0lRvZaxdflPnq+OlhBZnn3NdcuyrQl//APJUdgtsJcZWtKQVtNJuEjqqLmutW1hid2OFX7zxVB2wubym4JLMiOtTcQq1LTp0pCAem/XVNi/cuyTWRdqtJa08WnjIlGV+y5w6PZ3fUNemeKVNnPHLA7TUcI4guz4LLLbiQFHtKZQvzclV5t/XuEnFLI+q4b7Wvaq1G7WkZEYh+Jud368tEOK9FhJ9B5VkJWeofjNebd1V246Nnsz4HY0KrJpyLH2ywzjENuTVqmSG+2O0DZR6fo6K1aVKHexZ89r5u63u/SibwcgZ2ooZUhtPDvFHgT1CvVt3d/kPDu2fL5cTVmviZjBWMdSyts94tWnWpWk+gAeg9Jq0qIs4zPnJdnZNtTePQ4stvFYacd7xQS2ngNXd+c1BInyBYbkSWmpEpTsGSypphxrTHaSypNw0oDlZXXUg0Tm8pHlSZLzzbyIc1iT+rWXAlxxRQbk+iVJIJSKgGtx9cfIQDMxi3ktoU2VMoLqlOu3X3rawdJUlXRQDvhdsT1wnfaZL0VMiS3IF0pDwSyLJuB2UqV00DZN20d2hKASoISEhSjdRtwuTUnJsoAoCBbqirbeWEkpD5Km1+Uj66xyhSb+JvhNO2vgc6+I22JGajKlNC+QiKKtPIq/OT9POvMuJpn2HBtbG06PuyKRbdm42QS2t2LJQeOklCgR11GDPr3GFxY0kiSY3xE3dj+wzlHNJ4Erso/fricalEOGaVy+qCxHF7xL3o+nSvKLt1pAFVbvxNkOD6RYqCGGZnczkSBNnvv3PBKlq5nosKKKNkdPatLCKiPGH2g/LU27kCWG1kFMccXVD+l+aDXcYuWR4nEOPW7Sag+kujBwo0aO3EZWhlpAspSAQhIHQOuttrTSfIfA6viEZScm6snGNexo7uKy/foSgatSz0k16Nuzu4Hh3b7k6j2/gV55KWkBelg6uwQBc8ON6vMw1ZHY0iOzdlDhd5hKwFoV5LjlQmpWOd2VkdTxbxzykLv3jQbJUk9aTbiKUFSDubK3LrKWcXIdQOSg0q9vKLVGAxFsDZOZS4lc6C80U8Q26goSPKomjaWZMYuWSbJpj9itzRpC09506Qm1+oDnVXn29qLv613li0fOU8N5jKVNadI5ocAFj5FWHCs17VpYUNum0DlR1RVWd2RujG97KhT3lrSokxbWKU/0CBYgVg/vY4n1uj4VYmkpKPORBc7caCULnOpUnmkgg38vCu/7b2nqx9r2M1FDni427826GmpklxB4LdUpSW0J/6dVUXL62muPDNPpsXGNS4tlbQYxDgeOuVJWkJdffUolXTpQjq89Z0pTeR5ev18HHdTUV+My68QJpSlC1oZSbBDKOzw6CojlXpWbdzZQ+Q1N2zXOpJ1MxmMbNHtSX5S4zvAKuANBuAK9K1a3c8zx717fwSojmbdO0IEjeWRy2TlR1Id9mU1FU6lNrRmh+sF79HKvK1OmvTuuiw2n3PD/clnT6G3ar9UVj1sk2HVi44FshGQkDTwVcJHUlKeApb4bLlPI1XHVN4InONy2IjoQGXm1pUegKKlnzj8Vb7ejjE8a9xCc2TWFmMhIUiNEjtAEWAAICR1mtaVFRGBtt1ZJ0JOka+KrcSOV6k5E82HHnxHocpGuO8kpWjlw8nl6qAr74e9KgqhJyeSWXGilEBYSoJVx0IcVa9iE1B0fOQalMtTcbBQzGxSkx2JCZQUlRlkA/qjzc1HmTQDzicauTIIdmOvyMdJ7mUhf6pDbYRcBlCeACjbjQgmdhUkGbUAUAUA2ZnHpyMFbVruo7bR6dQ6B56hxTOoyaKc3RglLAmN3SpH6t+wII6tQqp2UXx1DRSu6NrF1xbaw2pLgJaURyv1K5giqnpVyG+zxe9beEmVTJ2tm2H1IYfQAkkFLnBQ+uoemWw9S37luLN4n0xgM7qAfmNoR/Q4mo/px2Fsvdl9L6WyR42KrHELSsLeH/AHqkhSr+Qnl9FdLRwPM1PuLWXsHLAlWMdzLywULLTSj2iE3UvyDpNXxtQjkjyZ6i5N1bLFwWKy8haS4pxf5kcHgPKs8hViKW6lrbb2q6ga9I71X9rJUOykH8lF6EFhxYjMNlLLKbAcz0k9ZoQIJ2bYhLcb0FxTYuu3ADhes9zUKDoarWllNJ7SgfFHxC3Vj43tGLcUlhTmkuAHShJHpWHl4V4l3UznLPA+74FwfTTdJrEqrFeMO8se93kmWZjZNyknQoeYjhVdZLJs+lv+39LcVFGh9bk8W9xZ5gsNqVFSrgtzXqXbyGwtUS3pd51Gi4DYsOuZs8LshnXc4vRJechpQS6VKKgFki1iennXL+lqhzxy1a8nFJSOik5POzoikR3ylbBCUqISoKFuRuK9uxqIzWJ+WarRztvDlIrm298jS6yypbenij2dCr+VJ01q8m3JZIxrUXovvS6yu8i7v9p1RMNbiSbgiCjVbqPYrn+ta8KO/72o/5JdYiTN8QCoJRElI6tMQIA+4mpWnteFES1l+Wc5dZJMO1v9wjU5JSVdPc6Up+9c1YoRWSKHOTzZZGFwG6ZCUJlPyQi91qULLV5APyR566OKk9Rg1wsfLkSFWcRGdCGxxPFsglR6TQFS5vwPzO5Mw/uBrIRW4s9Ed1DC9QWAmO2ixIFuaaAcsX4HS4en2iVFUlPJKQrTfzW40BPcTsGPj7KcdCnRw1gXI8g6E0FSYRYceG2G2EBI6T0k9ZNCBRQBYUBG81tz2tx/J42VIg5Ut8467JdKB2QtJ4eSoJqRGcrcbKozU5xp6T2prMJxSXJwQNIW4lIFiGlcRauXJVpXEtVqTg5pPdWDfJUmG1oL0SJIekKdcelyFOhyT/AGxRYBOrqrpFTJFUkBQBQBQBQDZPw0OddS06HSLFaenzjkaAhOV8Los9KktPpQhRvoUCU36x0ihNSFZDwAkTFXRlGEW9FRSoqH0240FRt/8A84ZLpzrFuru1UFR0gfL4IygqRkmnSOkJN/v0FSaYvwnxECxceLhHPSLX+nnQVJjB29i4IAaYCrctXL7lCKjsAAAALAcgKACKAj+4YgDJnNI1OJ7LiOgjrNZ7tjedUarGocFRlOblgh0LhvMoXFkg/q3EmwvzANY3w6MuU9W1xu5aace8ilcvs/GRXZLcdSgtNzbUdKLcezccaLhzXKez/wB1v0WCImziQ1IDrjntKAbhK+yk26wOdWx0SpiZtR7u1M+79JY22skxEGtkd2gGzvdpCdJPUBwNdrRW0ePe4zqLnelUtLF5V5KGW4x1syFpN+OpQVV0NPCKojFc1U5urLa27JfL64pUVxwi4CuOkjh01dShmbqScAHmB9wUIDSn80fcFAFh1D7lAZtQCLLfZc73d31DQBigPhcH3Zr1BQC21AFAFAFAFAIMnN+H4+VMCC84w0txtlJSFLUkXAGogVXdnuRbLrFrzLijWlXmU5Lze7Wc1PmuZWLi28Whhl+fLhCWTHk2UlLS2zdaws/rAkWTXkebcU221Vcp9db0ullZjFQlPfq1FS3fqjtryU7u0snbu528o2GZIdbkoc9lTIkNeziU8hOpammySoJtx416FjUqeD//AE+d1ugdp1jRrOidd1clXtJOFX434VrPNPqgCgCgCgCgCgMWFAFh1UAWFAZsKAKAKAKA+HG0OIKFp1JULKB6RQEOzO0TMBabAcYJ1I42W2fITQki07wrTNTZSSHPzyU3+6KCpF3/AADeecLnfoTfoHD7tqCo9YfwUTGNpL6AlPogC4+4KCpOIWwcdCCC25d1HEOFNyD5KCpJcdjWce2pKCVuLN1uHgT5KEC6gCgCgCgEWW+y53u7vqGgM4r7Lg+7NeoKAWUAUAUAUBqW4G0LWpVkoSVqPkAuahuiqSk26FM+IWfmzJcGdgvY8ximUCUhIkpSnSApL7L7f5aXEcgDq1C1eNq7u9NNNNcn/s+w4NpIQhKN3etzeHd/2uL5KPooMwlSMctTDk7LLnP6Qy1HbKoLjSz3qCyplKlNHSQlTSiLEcTVGMVyt9hs8uNxVUbe6tr+uqwdU89qkLZoJxk5UUKx2REx0PxS4XJDbqoakhZXqV6QHEjheuq0i3lR5cuRVb9SKl9cN1UdKRa38qfAs/ZmWfyuJUqUpCpMR9UZZQlSU6UgKQO1zOgi5669XR3XOFWfMcU00bN36cpKv/klFajzgoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAsKALCgCwoAoAoAoAoAoAoBFlvsud7u76hoDOK+y4PuzXqCgFlAFAFAFAfNh5x00BUGb26nH59uZgNuYpuSvvXXpOsNJebdIT3iNQU2HG1ekCnpuK8i7YfmUjFJ/P/2fVabXqenfnXpuOGGdKcj5aMY472RxOShYFEWFjFvNSm8UhT7vw+etZs/3qxbS8UDSnV5xWeG9GSjgs+ZnoTjbvW5XXKU6OO9gt+HhovDXFjrj1qlzSqRFw6cS0730v4a2+l8FslOhxbgu6O3zSLVosWVdeUd1Z027DzNdqFp4JJ3Hcaw3mqU2pLL4FuxCxoU2w0GmkEaUgAAggG9h+OvWjFJUR81KTk6t1FdSchQBQBQBQBQBQBQBQBQBQBQBQBQBQBQBQBQBQBQBQBQBQBQCLLfZc73d31DQGcV9lwfdmvUFALKAKAKAKA+FcjwvwPDoNAVZOnS3UOvFkpktAw0tISWmYilrJCdRNllQF1X59FQd0NsTarOagLELu4koJSt11wF1RdXpdbWCq9u5XdSQKxXtIpd3Bnq6XikreE6ySy5MMmunI+s3i2MfEmw4RUyTIQqVKUq6nFlCSEk8VlThJPDhWqEFCNEeddvSuz3pfhbB42c63EkO40WCnGW5BClpcd1m+rUpPQPu12VMm9SchQBQBQBQBQBQBQBQBQBQBQBQBQBQBQBQBQBQBQBQBQBQBQCLLfZc73d31DQGcV9lwfdmvUFALKAKAKAKA+SArskXB4EdYNAVDLDs+YrENFwsTpLiG1OOatQZJCEL4dkargVB0SXEPPJxuXcjteyqaaQGWkgp0BkaSOPm59NAJt0RmlvvOPBBcfMb2dbhs22p1JStxf8AVCeFAj4263j285DXCdV7EGi0l4pSO+lIBSrVb0dSeI66B5Fj1JyFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAa3lFKFkGxCFEHygGgI3iZMmZshEqY97RJdhOqceBvqNldPChLHzFfZcH3Zr1BQgWUAUAUAUB8kEggGxNwFdXlFAVA9IaTImNGStUdqapaXEIst0oBOrX+Tpc42qDofsXkVuYnIzZQckqcx4JCjrW4dakX4dF6A+8lKRkYmNlMLEJ+Q0wWlPIultTaik3HSONuPC1AMcKUpG54H68OwkSyhKUApaDy76ylN+hROnyUBbh51JyFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAanh+rc/qK/AaAim3HWXvD9lbCtbfsbw1W08RqB4dHGhLJJivsuD7s16goQLKAKAKAKAOmgKhfcjv5CXNUmM1qL7LcdSVKaW5rt2uBtdPaumoOiQYeUUsPPCOokYxYSwlKQVBKyRYJ9LgenjQDU7NdnYDGTXo3dojsutOIWkEOobKeKAfveWgGeE/BZm4yQ3DcXGiySl5ailepZ7Vxoty5igLquDx6DxH01JyZoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoDW9/ZrHWhX4DQEYwiA3sRtIS0m0J3gwbt3srkaEsf8V9lwfdmvUFCBZQBQBQBQAOdAVO8hx1+XC71EWOv2luKsX1pWhzXocAGog3uk9VDoe9uRncSC7LW26WGlturQew48q2hls/llKRY1AZ9pZlRsfGxbmlnKRlKcaCSEpU2/qJQ2VXT3ifzTzoBjV7dqMlSW2o7S25HepshBcaOlLLTY9F1fJYNCS0mypTbalp0LUkKUjnpJHEfRUnBsoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoD4dBKFJHMpIA8pFARjD42ViNkDHTU6ZTER4OpB1AEhRsD9NCWOWMyDCMdDQW5BKWGkkpjvqHBA5EIIP0UIFfxOP+zk/yz/6FAHxOP+zk/wAs/wDoUAfE4/7OT/LP/oUAfE4/7OT/ACz/AOhQB8Tj/s5P8s/+hQDFNOHlZMPolSYuRS3oeQyw5rU3zF0qbJHnFCRndCFvxHsbIbYbZDrOMY0PuJU4r03LlrtOX52vaoBtL60h1qX3Bx631ryCnEyS4VqFkp1FkaCOBHG9AKcfIwsaSlqepmVKbKQxILLokKcHIKRosVgW7Q4nqoCT/E4/7OT/ACz/AOhUkB8Tj/s5P8s/+hQB8Tj/ALOT/LP/AKFAHxOP+zk/yz/6FAHxOP8As5P8s/8AoUAfE4/7OT/LP/oUAfE4/wCzk/yz/wChQB8Tj/s5P8s/+hQB8Tj/ALOT/LP/AKFAHxOP+zk/yz/6FAHxOP8As5P8s/8AoUAfE4/7OT/LP/oUAfE4/wCzk/yz/wChQB8Tj/s5P8s/+hQB8Tj/ALOT/LP/AKFAHxOP+zk/yz/6FAHxOP8As5P8s/8AoUAfE4/7OT/LP/oUAfE4/wCzk/yz/wChQB8Tj/s5P8s/+hQB8Tj/ALOT/LP/AKFAHxOP+zk/yz/6FAHxOP8As5P8s/8AoUAfE4/7OT/LP/oUAkyeQYcxsxAbkAqYcAKo76RxSeZKAB9NAf/Z" alt=""></div> text/html 2013-09-30T11:24:26+01:00 aminalah.mihanblog.com محمدرضا غلامعلی شب و روز دحو الارض ..... http://aminalah.mihanblog.com/post/163 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:200%"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#0F1E35" lang="AR-SA">شب بیست‏ وپنجم ماه ذی القعده :شب دحو الارض است،یعنى پهن شدن زمین از زیر كعبه به روى آب،و از شبهاى بسیار شریف‏ است كه رحمت خدا در آن نازل مى‏شود،و قیام به عبادت د رآن اجر بسیار دارد،</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:200%"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#0F1E35" lang="AR-SA">از حسن بن على وشّاء روایت شده‏ كه گفته:من كودك بودم كه با پدرم در شب بیست‏ وپنجم ماه ذی القعده،در خدمت حضرت رضا علیه السّلام شام خوردیم،حضرت فرمود امشب حضرت ابراهیم و حضرت عیسى علیهما السلام متولّد شده‏ اند،و زمین از زیر كعبه پهن شده،پس هركه روزش را روزه بدارد،چنان است‏ كه شصت ماه روزه داشته باشد،و در روایت دیگر است كه فرمود:در این روز حضرت قائم(عجل الله تعالی فرجه الشریف)قیام خواهد كرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#0F1E35"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#0F1E35" lang="AR-SA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:200%"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#0F1E35" lang="AR-SA">روز بیست‏ وپنجم:روز دحو الارض است،یكى از آن چهار روزى است،كه در تمام سال به فضیلت روزه ممتاز است، <br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:200%"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#0F1E35" lang="AR-SA">و در روایتى آمده:كه روزه این روز همانند روزه هفتاد سال است و در روایت دیگر آمده كه كفاره هفتاد سال است،و هركه‏ این روز را روزه بدارد،و شب را به عبادت به سر آورد،براى او عبادت صد سال نوشته شود و براى روزه‏دار این روز، كه هرچه در میان زمین و آسمان است استغفار كند،و این روزى است كه رحمت خدا در آن منتشر شده،و براى عبادت و اجتماع به ذكر خدا در این روز اجر بسیارى است</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:200%"><font color="#663333"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">زیارت امام رضا علیه السّلام‏ در این روز افضل اعمال مستحبّ،و مؤكّدترین آداب مى ‏باشد</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:200%">برای مطالعه اعمال بهمفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه مراجعه نمایید<br><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#0F1E35" lang="AR-SA"></span></b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2013-09-28T12:36:20+01:00 aminalah.mihanblog.com محمدرضا غلامعلی 3 روایت مخصوص امروز http://aminalah.mihanblog.com/post/161 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="heading2char" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#663333"><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">كَتَبَ الامام الرّضا <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>علیه السلام: أبْلِغْ شیعَتی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: </span><span style="font-size: 10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">إنَّ زِیارَتی تَعْدِلُ عِنْدَاللهِ عَزَّ وَ جَلَّ ألْفَ حَجَّة، فَقُلْتُ لاِبی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">جَعْفَر علیه السلام: ألْفُ حَجَّة؟</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">قالَ: إی وَاللهُ، وَ ألْفُ ألْفِ حَجَّة، لِمَنْ زارَهُ</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">عارِفاً بِحَقِّهِ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font color="#663333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font>.</span></p> <p class="heading3char" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#000066"><span style="font-size:8.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">مستدرك الوسائل، جلد 10، صفحه 359، حدیث 2</span><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p> <p class="tarjome" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#003300"><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">امام رضا علیه السلام به یكی از دوستانشان نوشتند : به دیگر دوستان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">و علاقمندان ما بگو: ثواب زیارت من معادل است با یك هزار حجّ. راوی گوید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: </span><span style="font-size: 10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">به امام جواد علیه السلام عرض كردم: هزار حجّ برای ثواب زیارت پدرت می باشد؟</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>! </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">فرمود: بلی، هر كه پدرم را با معرفت در حقّش زیارت نماید، هزار هزار (یعنی یك</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">میلیون ) حجّ ثواب زیارتش می باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font color="#003300"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><br></span></p><p class="tarjome" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></span></p><p class="tarjome" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> </span></p><p class="heading2char" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#663333"><span style="font-size:10.0pt" lang="FA">قال الامام الرّضا <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>علیه السلام <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>: شیعَتُنا المُسَّلِمُونَ لاِمْرِنا،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt" lang="FA">الْآخِذُونَ بِقَوْلِنا، الْمُخالِفُونَ لاِعْدائِنا، فَمَنْ لَمْ یَكُنْ كَذلِكَ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt" lang="FA">فَلَیْسَ مِنّا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt"><font color="#663333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font>.</span></p> <p class="heading3char" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#000066"><span style="font-size:8.0pt" lang="FA">جامع أحادیث الشّیعة، جلد 1، صفحه 171، حدیث 234</span><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt"></span></font></p> <p class="tarjome" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#003300"><span style="font-size:10.0pt" lang="FA">امام رضا علیه السلام <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>فرمود: شیعیان ما كسانی هستند كه تسلیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt" lang="FA">امر و نهی ما باشند، گفتار ما را سرلوحه زندگی ( در عمل و گفتار ) خود قرار دهند،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt" lang="FA">مخالف دشمنان ما باشند و هر كه چنین نباشد از ما نیست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt"><font color="#003300"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font>.</span></p> <p class="heading2char" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#663333"><span style="font-size:10.0pt" lang="FA">قال الامام الرّضا <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>علیه السلام <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>: عَلَیْكُمْ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt" lang="FA">بِسِلاحِ الاْنْبیاءِ، فَقیلَ لَهُ: وَ ما سِلاحُ الاْنْبِیاءِ؟ یَا ابْنَ رَسُولِ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt" lang="FA">الله! فَقالَ <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>علیه السلام: الدُّعاءُ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt"><font color="#663333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font>.</span></p> <p class="heading3char" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#000066"><span style="font-size:8.0pt" lang="FA">بصائرالدّرجات، جزء 6، صفحه 308</span><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt"></span></font></p> <p class="tarjome" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#003300"><span style="font-size:10.0pt" lang="FA">امام رضا علیه السلام <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>فرمود: بر شما باد به كارگیری سلاح</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt" lang="FA">پیامبران، به حضرت گفته شد: سلاح پیغمبران(علیهم السلام)چیست؟</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt" lang="FA">حضرت فرمودند دعا</span></font><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%">&nbsp;</span></p><p></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2013-09-24T13:37:41+01:00 aminalah.mihanblog.com محمدرضا غلامعلی از تنبلی بپرهیز... http://aminalah.mihanblog.com/post/160 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><font color="#006600"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">امام صادق علیه السلام&nbsp;</span></font><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">ایّاكَ وَ خَصْلَتَینِ: اَلضَّجَرَ وَ الْكَسَلَ، فَاِنَّكَ اِنْ ضَجِرْتَ لَمْ تَصْبِرْ عَلى حَقٍّ وَ اِنْ كَسِلْتَ لَمْ تُؤَدِّ حَقّا&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span><font color="#663333"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">از دو خصلت بپرهیز: <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><font color="#663333"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">بى‏ حوصلگى و تنبلى، زیرا اگر كم‏ حوصله باشى بر حق شكیبایى نكنى <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><font color="#663333"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">و اگر سست و تنبل باشى حقّى را ادا نكنى.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><font color="#000099"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"></span><span style="font-size:8.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">امالى شیخ صدوق، صفحه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>636</span></font></p> <br><p></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->